| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII(114)12 Rady Gminy Horodło

z dnia 6 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 17 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XVII(103)12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 marca 2012 r., Zarzadzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 20 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 24/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 maja 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 15 047 180 zł zmniejsza się o kwotę 96 215 zł i zwiększa sie o kwotę 451 116,96 zł do kwoty 15 402 081,96 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 468 537,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 933 544 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 12 744 644 zł dochody na zadania zlecone 2 405 736 zł, dochody na zadania dotyczace porozumienia 242 801,96 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 15 813 740 zł zmniejsza się o kwotę 28 485,14 zł i zwiększa się o kwotę 783 287,10 zł do kwoty 16 568 541,96 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 415 676,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 152 865 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 920 004 zł wydatki na zadnia zlecone 2 405 736 zł wydatki na zadania dotyczace porozumienia 242 801,96 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 Kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 766 560 zł zwiększa się o kwotę 399 900 zł do kwoty 1 166 460 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 766 560 zł,

2) pożyczek w kwocie 399 900 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokosci 1 742 365 zł zwiększa się o kwotę 399 900 zł do kwoty 2 142 265 zł,w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 7 wprowadza się zmiany:

1) w punkcie 2 w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wprowadza się punkt 3 w którym określa się wydatki na zadania inwestycyjne zestawione w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciaganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie moze przekroczyć kwoty 2 361 265 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Uchwała Nr XVIII(114)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Dochody

Dział

Rodział

Paragraf

Rodzaj

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

-72 215,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-72 215,00

620

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-72 215,00

Własne

Własne

-72 215,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500,00

087

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

500,00

Własne

Własne

500,00

750

Administracja publiczna

10,00

75011

Urzędy wojewódzkie

10,00

236

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10,00

Własne

Własne

10,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

183 615,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

183 615,00

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

183 615,00

Własne

Własne

183 615,00

852

Pomoc społeczna

206 784,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-24 000,00

203

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-24 000,00

Własne

Własne

-24 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

190,00

097

Wpływy z różnych dochodów

190,00

Własne

Własne

190,00

85295

Pozostała działalność

230 594,00

200

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

230 594,00

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

230 594,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Uchwała Nr XVIII(114)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Wydatki

Dział

Rodział

Paragraf

Rodzaj

Wyszczególnienie

Kwota

801

Oświata i wychowanie

512 000,00

80195

Pozostała działalność

512 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

700,00

Własne

Własne

700,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

511 300,00

Własne

Własne

511 300,00

852

Pomoc społeczna

202 108,90

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-28 485,14

311

Świadczenia społeczne

-28 485,14

Własne

Własne

-28 485,14

85295

Pozostała działalność

230 594,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 289,10

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

71 289,10

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 405,19

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

13 405,19

412

Składki na Fundusz Pracy

1 790,18

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

1 790,18

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 603,23

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

5 603,23

426

Zakup energii

820,54

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

820,54

430

Zakup usług pozostałych

133 418,10

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

133 418,10

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

854,73

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

854,73

441

Podróże służbowe krajowe

1 418,58

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

1 418,58

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 994,37

PorozumieniaJST

PorozumieniaJST

1 994,37


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Uchwała Nr XVIII(114)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja przychodów

§

Kwota przychodów przed zmianą

Kwota rozchodów przed zmianą

Zmniejszenie/ Zwiększenie

-/+

Kwota przychodów po zmianie

Kwota rozchodów po zmianie

Ogółem

1 742 365

975 805

2 142 265

975 805

Ogółem przychody

1 742 365

399 900

2 142 265

1.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

381 000

381 000

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

800 000

399 900

1 199 900

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

561 365

561 365

Zmniejszenia przychodów razem

Zwiększenia przychodów razem

399 900

Ogółem rozchody:

975 805

975 805

4.

Rozchody budżetu

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

414 440

414 440

5.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

561 365

561 365


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Uchwała Nr XVIII(114)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp

Program, jego cel i zadania
( zadania inwestycyjne)

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

Okres realizacji programu

Wysokość wydatków w roku 2012 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej

Plan

Zmniejeszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereżnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło Gmina Horodło" w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007 - 2013 oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i rożnicowanie gospodarki wiejskiej"działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Gmina Horodło
Urząd Gminy

2010 - 2013

561 365,00

561 365,00

2.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim dotyczącym realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII "Promocja aktywnej integracji" Działania 7.1"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" pod tytułem "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowanego przez GOPS w Horodle.

Gmina Horodło
GOPS Horodło

2009 - 2013

230 594,04

230 594,04

Razem:

561 365,00

230 594,04

791 959,04


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Uchwała Nr XVIII(114)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dział
Rozdział

Rok rozpoczęcia inwestycji
Rok zakończenia inwestycji

Wysokość wydatków

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wysokość wydatków
po zmianie

1.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publkicznego w Strzyżowie

801
80195

2012

0

511 300

511 300

RAZEM:

0

511 300


511 300

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »