| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - Dwernickiego Północ

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 pkt 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 647) oraz uchwały Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 13czerwca 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - Dwernickiego Północ - Rada Miejska uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów przyjętym uchwałą Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 1999 roku ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 maja 2007r, Uchwałą Nr XV/139/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 4 grudnia 2007 roku i uchwałą Nr LIX/538/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 listopada 2010 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zwany w dalszej części uchwały "planem".

2. Plan obejmuje teren położony:

- od południa - ul. Dwernickiego

- od zachodu - ul. Żeromskiego

- od północy - teren ogródków działkowych

- od wschodu teren jednostki wojskowej.

3. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - załącznik nr 2

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w planie wraz z zasadami ich finansowania - załącznik nr 3.

§ 2.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) rysunku planu - należy rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię ciągłą wyznaczającą na rysunku planu granice terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania mające znaczenie wiążące,

3) terenie - oznacza to teren o określonym w planie przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru,

6) zachowaniu - należy przez to rozumieć utrzymanie istniejącej substancji budowlanej z możliwością remontów, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania lub przeznaczenia w sposób nie naruszający ustaleń planu,

7) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków istniejących i projektowanych zlokalizowanych na działce budowlanej lub na terenie inwestycji,

9) wskaźnik intensywności zabudowy - należy rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki,

10) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m 2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie,

11) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do dolnej krawędzi dachu tj. do okapu lub gzymsu,

12) kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć każdą kondygnację nie będącą kondygnacją podziemną,

13) kondygnacji podziemnej - należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację,

14) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogę nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, w tym ulicę w terenach mieszkaniowych, ciągi pieszo - jezdne itp.,

15) dostępie do drogi publicznej z nieruchomości - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej poprzez drogę wewnętrzną, lub poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,

16) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu i w tekście linię określającą nieprzekraczalną lokalizację zabudowy kubaturowej - fasady budynków, której nie może przekroczyć żadne ze stałych części budynku, z wyłączeniem okapu dachu, gzymsów, daszków nad wejściami i schodów zewnętrznych,

17) usługach - należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w obiektach wolnostojących lub w lokalach użytkowych wbudowanych, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych z wykluczeniem usług uciążliwych,

18) strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu.

§ 3.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) określenie zasad zagospodarowania w ramach nowych własności,

2) utrzymanie charakteru zespołu zabudowy dawnych carskich koszar wojskowych, będących w ewidencji zabytków,

3) określenie wewnętrznej obsługi komunikacyjnej obszaru i jego dostępności do dróg publicznych.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) granice podziałów terenu o różnych kategoriach użytkowania, ściśle określone,

3) podziały terenów istniejące,

4) linie zabudowy nieprzekraczalne.

3. Ustala się funkcje dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

U,MW - teren zabudowy usługowej i zamieszkania zbiorowego

U - teren zabudowy usługowej

UO - przedszkole

UK - teren usług kultury

UH - usługi handlu

ZP - zieleń publiczna urządzona

KS - teren obsługi komunikacji samochodowej - parkingi, zespoły garaży

IS -tereny specjalne, zamknięte

NO - tereny urządzeń odprowadzenia ścieków

EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych, stacje 15/04kV

KDW - drogi wewnętrzne

KDX - ciąg pieszo-jezdny - droga wewnętrzna

KX - tereny komunikacji pieszej

4. Ograniczenia i zakazy planu nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 4.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zachowanie ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia podstawowego (funkcji) terenu, oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi i wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi,

2) istniejąca zabudowa może podlegać przebudowie pod warunkiem utrzymania funkcji terenu. W odniesieniu do obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków wszelkie działania inwestycyjne winny być prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie,

3) nie dopuszcza się grodzenia nieruchomości ogrodzeniami z elementów betonowych lub wykonanych z materiałów odpadowych wpływających negatywnie na estetykę otoczenia,

4) przebudowa istniejących obiektów możliwa jest z uwzględnieniem wymagań kompozycyjno-estetycznych i architektonicznych oraz zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

§ 5.

Zasady ochrony środowiska

1. W zakresie ochrony przyrody i kształtowania środowiska ustala się:

1) obowiązek zagospodarowania terenu nie powodujący przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granice terenu do którego użytkownik posiada tytuł prawny,

2) ochronę planistyczną Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska /Chełm-Zamość/,

3) zakaz przekraczania w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowych dopuszczalnego poziomu hałasu. Standardy akustyczne wynoszą w przypadku hałasu komunikacyjnego w porze dziennej - 60dB, w porze nocnej - 50dB, z pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu odpowiednio - 55dB i 45dB,

4) zakaz emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń powyżej norm stężeń dopuszczalnych zgodnie ze standardami określonymi w przepisach szczególnych,

5) zakaz przechowywania odpadów z grupy niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego.

2. Teren objęty planem położony jest poza systemem przyrodniczym miasta, poza obszarami chronionymi oraz obszarami narażonymi na osuwanie się mas ziemnych i niebezpieczeństwo powodzi.

§ 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

Na obszarze objętym opracowaniem występują:

1. Obiekt objęty ochroną prawną - kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy (d. cerkiew garnizonowa), wpisany do rejestru zabytków A/441. Wszelkie działania dotyczące zabytku i jego otoczenia wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

2. Obiekty objęte ochroną planistyczną o walorach kulturowych znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków:

1) budynek byłego kasyna wojskowego,

2) budynki mieszkalne i usługowe o numerach: 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47,

3) zespół zieleni koszarowej.

3. Ochrona obiektów znajdujących się w ewidencji winna obejmować zachowanie ich zewnętrznej bryły i detali elewacji (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) oraz kolorystyki.

§ 7.

Szczegółowe zasady i warunki scalania gruntów i podziału nieruchomości

1. Obszar objęty planem nie wymaga scalania.

2. Plan dopuszcza możliwość podziału działek na wniosek właścicieli gruntów lub wieczystych użytkowników, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz z zapewnieniem dostępności bezpośredniej do drogi publicznej lub poprzez drogę wewnętrzną (wydzielony ciąg pieszo-jezdny szerokości min. 5,00m), ewentualnie przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

§ 8.

Ustalenia wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

1. Określa się tereny przestrzeni publicznych:

1) drogi wewnętrzne - ujednolicone rozwiązania oświetlenia,

2) ciągi piesze -ujednolicone kolorystycznie nawierzchnie chodników,

3) place i dziedzińce - ujednolicone kolorystycznie nawierzchnie chodników,

4) tereny zieleni - zieleń urządzona.

2. Na terenach przestrzeni publicznej ustala się:

1) zachowanie terenów zieleni urządzonej i zagospodarowanie z wykorzystaniem małej architektury,

2) pielęgnację i ochronę istniejącej roślinności wysokiej,

3) wprowadza się zakaz:

a) lokalizacji obiektów tymczasowych: kioski, budki, obudowywanie historycznych obiektów budynkami gospodarczymi i dysharmonizującymi.

§ 9.

Ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę

1) dla obszaru planu ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.

2. Gospodarka ściekowa

1) kanalizacja sanitarna

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

2) kanalizacja deszczowa

a) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego miejskiego systemu kanalizacji deszczowej lub na tereny nieutwardzone w granicach poszczególnych posesji będących naturalnym odbiornikiem wód opadowych,

b) z terenów utwardzonych dróg, placów i parkingów poprzez separatory ropopochodne i piaskowniki, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

3. Przewiduje się przebudowę sieci rozdzielczej istniejących wodociągów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wg warunków technicznych ustalonych przez administratora sieci. Dopuszcza się zmiany przebiegu tych sieci w ramach opracowanego projektu budowlanego.

4. Gospodarka odpadami

1) odpady stałe po wstępnej segregacji w miejscach ich powstania gromadzone w kontenerach i wywóz na wysypisko odpadów.

5. Zaopatrzenie w energię cieplną:

1) ogrzewanie z istniejącej lokalnej kotłowni gazowej, docelowo przewidywana budowa kanału ciepłowniczego z kotłowni miejskiej.

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i planowanych urządzeń elektroenergetycznych

a) w obszarze objętym planem znajdują się 2 stacje transformatorowe. Dopuszcza się budowę stacji transformatorowych 15/04 kV w ilości wynikającej z potrzeb, a nie wskazanych na rysunku planu,

b) istniejące sieci elektroenergetyczne do zachowania z możliwością remontu, rozbudowy i modernizacji.

7. Zaopatrzenie w gaz

1) gazyfikacja terenu nastąpi w ramach budowy sieci rozdzielczej gazu w ul. Dwernickiego i ul. Żeromskiego. Przyłącza gazu wg warunków technicznych określonych przez zarządcę sieci

2) dla istniejących i projektowanych gazociągów wyznacza się strefę kontrolowaną tj. obszar w którym nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji

a) wyznacza się następujące strefy kontrolowane:

- o szerokości 1,0m (po 0,5m od osi gazociągu) dla istniejących i projektowanych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia

3) Dopuszcza się za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągami.

8. Telekomunikacja

1) zachowuje się istniejącą abonencką telefoniczną sieć kablową z możliwością jej modernizacji,

2) przewiduje się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej wg warunków technicznych uzyskanych od administratora sieci,

3) przewiduje się budowę sieć telewizji kablowej vk wg warunków administratora sieci.

§ 10.

Ustalenia dotyczące komunikacji drogowej

1. Obsługa komunikacyjna obszaru

1) zewnętrzną komunikację obszaru stanowią:

a) ul. Żeromskiego w ciągu drogi wojewódzkiej KW 844

b) ul. Dwernickiego w ciągu drogi powiatowej KP 3412

c) nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od krawędzi jezdni dla nowoprojektowanych

- obiektów mieszkalnych - 30,00 m od krawędzi jezdni ul. Żeromskiego i 25,00 m od krawędzi jezdni ul. Dwernickiego

- dla pozostałych obiektów - 10,00 m

2) wewnętrzna komunikacja terenu - drogi wewnętrzne i ciąg pieszo - jezdny:

01KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 8,00 m, pas jezdni 3,00 - 5,50 m

02KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 8,00 m, pas jezdni - 3,50 m

03KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 7,00 - 10,00 m, wg rysunku planu, pas jezdni 3,50 m

04KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 6,00 - 8,00 m wg rysunku planu, pas jezdni 3,50 m

05KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 6,00 - 7,00 - 8,00 -10,00 m wg rysunku planu, pas jezdni 5,50 m

06KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 4,00 - 5,00 -7,00 m wg rysunku planu, pas jezdni 3,50 m

07KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 5,00 -10,00 m wg rysunku planu, pas jezdni 3,50 m

08KDW - szerokość w liniach rozgraniczających 5,00 m

09KDX - szerokość w liniach rozgraniczających 8,00 m

a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów liczona jest jako odległość od linii rozgraniczającej drogi i wynosi:

- obiektów mieszkalnych - 8.00 m

- dla pozostałych obiektów - 6.00 m.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu w skali 1:1000 symbolem ustala się:

1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i budynku mieszkalnego z możliwością remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, przy zachowaniu następujących parametrów i wskaźników:

a) wysokość do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym; wysokość do okapu lub gzymsu max. 7,50m

b) dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci do 45 o z dopuszczeniem naczółków, lukarn, okien połaciowych

c) wskaźnik intensywności zabudowy do 25%

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 70%

2MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych

2) wykorzystanie nieczynnej kotłowni lokalnej wraz z terenem dawnego składu opału dla celów społecznej infrastruktury osiedlowej i usług

3) wskaźnik intensywności zabudowy do 20%

4) powierzchnia biologicznie czynna min. 50%

3MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania, w tym zieleni i ok. 50 miejsc postojowych

3) wskaźnik intensywności zabudowy do 20%

4) powierzchnia biologicznie czynna min. 20%

4MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania, w tym zieleni i ok. 25 miejsc postojowych

3) wskaźnik intensywności zabudowy do 30%

4) powierzchnia biologicznie czynna min. 50%

5U,MW - teren zabudowy usługowej /m.in. gastronomia/ i zamieszkania zbiorowego

1) zmiana sposobu użytkowania i przebudowa byłego kasyna wojskowego na usługi (m. in. gastronomii) i zamieszkania zbiorowego

a) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych /trzecia w poddaszu użytkowym/

b) zachowanie kąta nachylenia połaci dachu i istniejących detali architektonicznych elewacji

c) wskaźnik intensywności zabudowy do 30%

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 30%

e) realizacja parkingu do 50 miejsc postojowych

2) obsługa komunikacyjna - zjazd z ul. Dwernickiego KDKP 3412

6U - terem usług

1) zachowanie istniejącego obiektu z przeznaczeniem na funkcję usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej

a) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych /druga w poddaszu użytkowym/

b) zachowanie kąta nachylenia połaci dachu i istniejących detali architektonicznych elewacji

c) wskaźnik intensywności zabudowy do 50%

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% ilość miejsc postojowych - min.3mp/100m 2 powierzchni usługowej

7UO,U - teren usług publicznych - przedszkole

1) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy z możliwością rozszerzenia działalności o oddziały żłobkowe

a) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych /trzecia w poddaszu użytkowym/

b) dach o nachyleniu połaci do 45 o w układzie kalenicowym lub wielospadowym

c) wskaźnik intensywności zabudowy do 30%

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 50%

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania, w tym zieleni i ok. 15 miejsc postojowych

8U,UH - teren usług handlu

1) zachowanie dwóch istniejących obiektów usługowych

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania wraz z istniejącymi 15 miejscami postojowymi

9U - teren usług

1) realizacja obiektu usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej

a) wysokość budynku nie przekraczająca trzech kondygnacji nadziemnych, trzecia w poddaszu użytkowym; wysokość okapu lub gzymsu max. 8,50 m

b) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45 o z dopuszczeniem naczółków, lukarn i okien połaciowych

c) wskaźnik intensywności zabudowy do 35%

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 20%

e) ilość miejsc postojowych - min.3mp/100m 2 powierzchni usługowej

10UK - teren usług kultury - kościół parafialny p.w. MB Nieustającej Pomocy (d. cerkiew garnizonowa) - obiekt wpisany do rejestru zabytków.

11UK,KX - tereny komunikacji pieszej - zachowanie pomnika

12MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości od 1 do 2 kondygnacji nadziemnych

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania, w tym zieleni i ok. 70 miejsc postojowych

3) wskaźnik intensywności zabudowy do 25%

4) powierzchnia biologicznie czynna min. 15%

13MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych

2) zachowanie istniejących obiektów gospodarczych

3) wskaźnik intensywności zabudowy do 30%

4) powierzchnia biologicznie czynna min. 25%

14MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych

2) zachowanie lokalnej kotłowni gazowej

3) wskaźnik intensywności zabudowy do 30%

4) powierzchnia biologicznie czynna min. 15%

15MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania, w tym zieleni i ok.10 miejsc postojowych

3) wskaźnik intensywności zabudowy do 60%

4) powierzchnia biologicznie czynna min. 5%

16KS - projektowany parking na 20 -50 miejsc postojowych

17IS - teren zamknięty, teren urządzeń zaopatrzenia w wodę - awaryjne ujęcie wody - zachowanie

18EE 19EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych - istniejące stacje 15/04kV - zachowanie.

20KS - projektowany parking do 50 miejsc postojowych

21KS - zespół garaży - zachowanie

22ZP,NO - zieleń urządzona z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej - przepompownia ścieków - zachowanie

23ZP - zieleń niska - zachowanie

24KS - projektowany zespół parkingowo-garażowy - 15 boksów garażowych. Nieprzekraczalna linia zabudowy 3.00 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej.

Postanowienia końcowe

§ 12.

Zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych przedmiotowym planem w wysokości - 30%.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Paczała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/2012
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/2012
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - UZBROJENIA TERENU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA - DWERNICKIEGO PÓŁNOC

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 nakłada na samorządy między innymi obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy dróg gminnych, ulic, placów, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energie cieplną i gaz. Rozstrzygnięcia w zakresie infrastruktury niezbędnej do obsługi zbiorowych potrzeb wspólnoty, na terenie, zawarte są w § 9 i 10 ustaleń Planu, i obejmują zakres wykorzystania infrastruktury technicznej i komunalnej istniejącej na przedmiotowym terenie oraz jej rozbudowy.

Obszar objęty ustaleniami planu, obejmuje duże osiedle mieszkaniowe wraz z istniejącą, niezbędną infrastrukturą techniczną. W przyszłości zaistnieje potrzeba modernizacji istniejących urządzeń technicznych.

I. PROPONOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Proponuje się następujące źródła finansowania i pozyskiwania środków na finansowanie infrastruktury.

1. Środki własne Gminy Miejskiej Hrubieszów zabezpieczane w corocznych budżetach miasta na zadania jednoroczne i wieloletnie.

2. Środki uzyskiwane z dostępnych w ramach programów i projektów unijnych i krajowych na budowę i rozbudowę infrastruktury.

3. Kredyty i pożyczki zaciągane na cele inwestycyjne przez Gminę Miejską Hrubieszów.

II. PROPONOWANY SPOSÓB REALIZACJI USTALEŃ PLANU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY.

1. Zaopatrzenie w wodę - teren objęty ustaleniami planu posiada nowo wybudowaną sieć wodociągową. Nie zachodzi potrzeba budowy nowych urządzeń.

2. Gospodarka ściekowa i odpadowa.

1) Kanalizacja sanitarna - istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. W przyszłości należy przewidzieć jej stopniową modernizację.

2) Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód opadowych z dróg i placów do istniejącej kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie wód opadowych z dachów budynków do kanalizacji deszczowej lub na tereny nieutwardzone w granicach poszczególnych posesji. W przyszłości należy założyć modernizację istniejące kanalizacji deszczowej.

3) Gospodarka odpadami stałymi - oparta będzie na gromadzeniu odpadów stałych po przeprowadzeniu wstępnej segregacji w szczelnych pojemnikach wywożonych okresowo na składowisko odpadów. Celowe jest wyposażanie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów.

3. Zaopatrzenie w ciepło - z istniejącej kotłowni a w przyszłości z miejskiego systemu ciepłowniczego, przy założeniu jego rozbudowy.

4. Zaopatrzenie w gaz w ramach środków Gminy Miejskiej nie jest planowane. Bazuje się na Prawie energetycznym w myśl którego obowiązek gazyfikacji ciąży na przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją gazu. Gazyfikacją Hrubieszowa zajmuje się Karpacka Spółka Gazowa, która w miarę zapotrzebowania rozbudowuje istniejące sieci i urządzenia gazowe. Wskazane jest wybudowanie sieci rozdzielczej gazu.

5. Doprowadzenie energii elektrycznej to zadanie przedsiębiorstwa energetycznego. W ramach obowiązków nałożonych Prawem energetycznym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej obowiązane jest zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci energetycznej.

6. Telekomunikacja wykorzystanie i rozbudowa już istniejącej sieci telekomunikacyjnej wg warunków ustalanych przez operatorów sieci, zgodnie z potrzebami mieszkańców.

7. Inwestycje drogowe: rozbudowa i modernizacja dróg wewnętrznych i parkingów następowała będzie w miarę potrzeb inwestorów z włączeniem się do już istniejącej drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Paczała


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/180/2012
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - Dwernickiego Północ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 647) Rada Miejska w Hrubieszowie stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 25 kwietnia 2012 roku do 15 maja 2012 roku oraz w okresie 14 dni po upływie terminu wyłożenia t.j. do dnia 29 maja 2012 roku, do Burmistrza Miasta Hrubieszowa nie wniesiono uwag dotyczących w/w projektu planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Paczała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »