| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Leśniowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2 art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 12 448 209,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10 623 209,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 825 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 605 294,00 zł;

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 000 zł;

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 11 920 342,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 025 000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 895 342,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 605 294,00 zł;

2. wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 19 500 zł;

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 500 zł;

5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 527 867,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 270 000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 797 867,00 zł.

3. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 97 600,00 zł;

2. celową w kwocie 21 179,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6;

§ 8. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 241 164,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 241 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 270 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 5 000 0000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 500 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LEŚNIOWICE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Plan na 2012 rok przychodów i kosztówsamorządowych zakładów budżetowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »