| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/240/2012 Rady Miasta Zamość

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego:

1. Nieruchomości mogą być nabywane na rzecz Miasta Zamość:

a) jeśli są niezbędne do realizacji jego zadań, a w szczególności na cele:

- budownictwa mieszkaniowego,

- budowy i utrzymania dróg,

- ochrony środowiska i realizacji urządzeń infrastruktury komunalnej,

b) dla odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości, w celu uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej.

2. W szczególnych przypadkach, w których zgoda właściciela na sprzedaż części nieruchomości niezbędnej na cele określone w punkcie 1 uzależniona jest od nabycia całej nieruchomości lub nieruchomości przyległych, mogą być one również nabywane w związku z tymi celami.

§ 2. Określa się następujące zasady sprzedaży i oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

1. Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Zamość, mogą być, z zastrzeżeniem punktu 2, sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste.

2. Nieruchomości położone w obrębie Zespołu Staromiejskiego, w granicach określonych Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 426), mogą być oddawane wyłącznie w użytkowanie wieczyste.

3. O wyborze formy prawnej, tj. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste, decydują względy ekonomiczne, a także konieczność zapewnienia Miastu Zamość kontroli nad sposobem wykorzystania nieruchomości.

§ 3. Zgody Rady Miasta Zamość wymaga każdorazowo:

1. dokonanie darowizny nieruchomości,

2. wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek.

§ 4. Określa się następujące zasady wydzierżawiania i użyczania nieruchomości:

1. Nieruchomości gruntowe lub ich części, wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, mogą być wydzierżawiane na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat lub na czas nieoznaczony.

2. Wyraża się zgodę na stosowanie przepisu ust. 1 odpowiednio w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy, z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku: 1/ wydzierżawiania niezabudowanych nieruchomości gruntowych lub ich części bądź zabudowanych nieruchomości lub ich części innych niż mieszkalne i usługowe na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat lub na czas nieoznaczony. 2/wydzierżawiania nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami handlowymi, usługowymi, przemysłowo - składowymi, gospodarczymi, garażami i urządzonymi parkingami lub ich części na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat lub na czas nieoznaczony,jeżeli nakłady na zabudowanie tych nieruchomości nie zostały poniesione przez Miasto Zamość.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli o przedmiot dzierżawy ubiega się więcej niż jeden podmiot.

5. Nieruchomości lub ich części mogą być przedmiotem użyczenia na okres nie dłuższy niż 7 lat, wyłącznie na cele nie służące działalności zarobkowej.

§ 5. Określa się następujące zasady obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. Nieruchomości mogą być obciążane użytkowaniem, na okres nie dłuższy niż 7 lat, za wynagrodzeniem w formie opłat rocznych, których stawki nie mogą być niższe niż stosowane przy oddawaniu analogicznych nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Obciążenie nieruchomości użytkowaniem na okres dłuższy niż 7 lat wymaga zgody Rady Miasta Zamość.

2. Nieruchomości mogą być obciążane służebnościami gruntowymi z zastrzeżeniem, że nie spowodują one:

a) znacznego zmniejszenia wartości nieruchomości,

b) utraty możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

c) utraty możliwości realizacji i eksploatacji infrastruktury technicznej.

3. Nieruchomości mogą być obciążane hipoteką lub poprzez ustanowienie zastawu do kwoty trzech milionów złotych.

§ 6. Sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, Prezydent Miasta Zamość będzie przedkładał Radzie Miasta Zamość w okresach kwartalnych.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 8. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Zamościu: 1/ Nr XIV/137/03 z dnia 27 października 2003 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 2/ Nr XV/161/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/03 z dnia 27 października 2003 r.w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 3/ Nr XXVIII/267/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/03 z dnia 27 października 2003 r.w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XV/161/03 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 24 listopada 2003 r.

§ 9. Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Zamość Nr XXI/218/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość


Jan Wojciech Matwiejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »