| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Bychawie

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr XVI/109/2012 z dnia 29 marca 2012 r. oraz Nr XVII/123/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 26.203.219,48 zł zwiększa się o kwotę 8.283 zł do kwoty 26.211.502,48 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 4.495.209 zł o kwotę 6.900 zł do kwoty 4.502.109 zł.

2. W § 2 kwotę 27.365.226,48 zł zwiększa się o kwotę 8.283 zł do kwoty 27.373.509,48 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 4.495.209 zł o kwotę 6.900 zł do kwoty 4.502.109 zł.

3. W § 5 zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 29.000 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 25.000 zł.

4. Załącznik Nr 5 "Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku" otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Szacoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/2012
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 31 maja 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Objaśnienia do zmian dochodów budżetu gminy dokonanych uchwałą Nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 31 maja 2012 r.

Dochody bieżące

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami:

W dziale 852 - pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne…, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.900 zł na zapłatę składek zdrowotnych zgodnie z otrzymaną decyzją o dotacji od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FB-I.3111.1.33.2012.

2) własne:

1. W dziale 801- oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o 8.100 zł z tytułu najmu mieszkań oraz przenosi się dochody z innego paragrafu do właściwego paragrafu dotyczącego najmu (dochody te dotyczą najmu mieszkań w szkołach oraz dzierżaw),

- w rozdziale 80110 - gimnazja zwiększa się dochody o kwotę 5.450 zł z tytułu wynajmu hali i sal lekcyjnych oraz otrzymanego odszkodowania, przenosi się także kwotę 1.600 zł do właściwego paragrafu.

2. W dziale 852 - pomoc społeczna:

- w rozdziale 85212 -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami ,

- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przenosi się między paragrafami kwotę 8.419 zł w związku z otrzymana decyzją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FB-I.3111.1.36.2012 o zapewnieniu środków na wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach POKL (umowa o dofinansowanie ze środków unijnych na rok 2012 nie została jeszcze podpisana, w związku z tym nie jest wiadoma wysokość środków na ten cel, a wprowadzono tylko zmiany odnośnie dotacji),

- w rozdziale 85295 - pozostała działalność zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z otrzymaną decyzją o dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FB-I.3111.1.27.2012.

Dochody majątkowe

własne:

W dziale 600- transport i łączność, w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie "Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Leśniczówka" o kwotę 28.467 zł, dotacja była zaplanowana na podstawie listy MSWiA zatwierdzonej do dofinansowania, po postępowaniu przetargowym gmina otrzymała decyzję z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FB-I.3111.1.25.2012.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/128/2012
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 31 maja 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Objaśnienia do zmian wydatków budżetu gminy dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej
w Bychawie Nr XVIII/128/2012w dniu 31 maja 2012 r.

Wydatki bieżące

1) zadania własne:

1. W dziale 600 - transport i łączność, w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne nie dokonuje się zmian wpływających na strukturę budżetu, ale informuje, że w tej samej grupie paragrafów dokonuje się zmian w kwocie 30.000 zł wprowadzając do planu remont schodów przy ul. 11-go Listopada w Bychawie.

2. W dziale 750 - administracja publiczna, w rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na przyjęcie delegacji z Ukrainy - miasta partnerskiego.

3. W dziale 758 - różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców pomocy społecznej do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

- w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 4.000 zł.

4. W dziale 801 - oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększeń planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Bychawce o kwotę 8.100 zł, dla gimnazjum o kwotę 7.950 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie boiska Orlik o kwotę 2.500 zł.

1. W dziale 852 - pomoc społeczna:

- w rozdziale w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przenosi się między paragrafami kwotę 8.419 zł zapewniając środki na wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach POKL z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją o dotacji (jak objaśniono przy dochodach umowa o dofinansowanie ze środków unijnych na rok 2012 nie została jeszcze podpisana, po jej podpisaniu zostaną wprowadzone środki unijne i wkład własny z budżetu gminy w grupie projekty dofinansowane ze środków unijnych),

- w rozdziale 85295 - pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w związku z otrzymaną decyzją o dotacji.

2. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki na odłowienie bezpańskich psów o kwotę 1.500 zł.

2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami:

W dziale 852 - pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne…, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.900 zł na zapłatę składek zdrowotnych w związku z zawiadomieniem o dotacji.

Wydatki majątkowe:

zadania własne :

1. W dziale 600 - transport i łączność:

- w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.533 zł, w tym zmniejsza się wydatki na odbudowę drogi w Leśniczówce o kwotę 94.467 zł (w tym z dotacji 28.467 zł) , w Starej Wsi Drugiej o kwotę 13.000 zł, natomiast wprowadza się zadania: przebudowa drogi gminnej w Bychawce Trzeciej Kolonia w kwocie 48.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Zdrapach w kwocie 31.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Bychawce Pierwszej - 72.000 zł.

- w rozdziale 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie dokonuje się zmian budżetu, ale zmniejsza się wydatki na zadania ujęte pierwotnie w planie : utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego - przebudowa drogi w miejscowości Bychawka Trzecia Kolonia oraz utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego - przebudowa drogi w miejscowości Zdrapy o kwotę 168.580 zł (w tym z dotacji 128.600 zł), a wprowadza nowe zadanie zgodnie z pismem MSWiA "Utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego - przebudowa drogi w miejscowości Gałęzów - Kolonia Pierwsza" finansowane w 80% z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 128.600 zł i udziału własnego z budżetu gminy.

2. W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan o kwotę 62.000 zł na modernizację części budynku użytkowanej przez OSP w Gałęzów (pozostały środki po zawarciu umowy na wykonanie tego zadania).

3. W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Podzamcze o kwotę 10.000 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/128/2012
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 31 maja 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »