| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Łabunie

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wierzbie położonej w Gminie Łabunie - tereny produkcyjno - usługowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. - tekst jednolity) oraz uchwały nr VII/47/11 Rady Gminy Łabunie z dnia 28września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści miejscowości Wierzbie położonej w Gminie Łabunie z przeznaczeniem pod tereny zabudowy produkcyjno - usługowej Rada Gminy uchwala:

Rozdział 1.
Ustalenia formalne i wprowadzające

§ 1. 1. Po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie uchwalonym uchwałą nr XXIV/135/01 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 grudnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami, zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie - tereny produkcyjno - usługowe części miejscowości Wierzbie obejmującej część działki nr 109 o powierzchni około 0,45 ha w granicach:

1) od północy - droga gminna nr 010886L

2) od wschodu - działka nr ew. 110;

3) od południa - nie objęta opracowaniem część działki nr ew. 109;

4) od zachodu - działka nr ew. 108.

zwany dalej planem.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowią:

1) ustalenia planu będące treścią niniejszej uchwały składającej się z:

a) ustaleń dotyczących całego obszaru opracowania,

b) ustaleń dla poszczególnych części terenu;

2) rysunek planu terenu opracowania w skali 1: 1000 tj. plansza podstawowa pt.: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wierzbie Gminy Łabunie - tereny produkcyjno - usługowe" stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 zawierający program realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w planie wraz z zasadami ich finansowania będącym zadaniem własnym gminy.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Studium - należy rozumieć zgodność z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie";

2. Rysunku planu - należy rozumieć ustalenia zawarte w rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do uchwały;

3. Terenie - oznacza teren o określonym w planie przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony numerem i symbolami literowymi;

4. Działce - należy rozumieć nieruchomość lub jej część przeznaczoną pod zabudowę lub zagospodarowanie;

5. Przepisach odrębnych - należy rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

6. Przeznaczeniu podstawowym - należy rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

7. Przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru;

8. Zachowaniu - należy rozumieć utrzymanie istniejącej substancji budowlanej z możliwością remontów, rozbudowy lub zmiany użytkowania lub przeznaczenia w sposób nienaruszający ustalenia planu;

9. Obiektach lub terenach uciążliwych - należy rozumieć:

1) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane (inwestycje szczególnie szkodliwe), zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Obiektach lub terenach nieuciążliwych - należy rozumieć przedsięwzięcia niezaliczone do grupy przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko;

11. Drodze (ulicy) publicznej - należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

12. Drodze (ulicy) wewnętrznej - należy rozumieć drogę niezaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, a stanowiącą ciąg komunikacyjny ogólnodostępny z wydzielonymi liniami rozgraniczającymi tj. ulice w terenach mieszkaniowych, drogę dojazdową do terenów działalności gospodarczej, ciąg pieszy i tp.;

13. Przebudowie drogi - należy rozumieć podwyższenie kategorii lub parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi;

14. Dostępie do drogi publicznej z nieruchomości - wjazd i wyjazd z nieruchomości w drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych;

§ 3. 1. Plan obejmuje obszar określony w §1niniejszej uchwały.

2. Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego. Nie narusza walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu. Przyjmuje określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego kierunki rozwoju przestrzennego gminy.

3. Obowiązuje inwestowanie zgodne z ustalonym w Planie przeznaczeniem terenu oraz zasadami jego zabudowy i zagospodarowania. Wszelkie odstępstwa wymagają zmiany obowiązującego Planu, a w razie potrzeby i Studium na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy.

4. Tereny, dla których Plan przewiduje inne zagospodarowanie od dotychczasowego mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnie z określonym Planem. Wszelkie działania sprzeczne z przewidzianą funkcją są zakazane.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące całego obszaru

§ 4. 1. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie w planie uwzględniono podstawowe zasady polityki przestrzennej określonej jako trwały i zrównoważony rozwój gminy.

2. Obszar opracowania położony jest w terenach określonych w "Studium" jako ". B - II - 2 -zabudowa kolonijna. Zabudowa zagrodowa, ewentualnie gospodarstwa specjalistyczne", gdzie dopuszczone jest "lokalizowanie usług oraz rzemiosła o charakterze produkcyjnym przy istniejących ciągach komunikacyjnych, w obiektach wolnostojących lub wbudowanych, przy zachowaniu uciążliwości obiektu w granicach działki." - UR,U.

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu, o którym mowa w § 1 jest określenie:

1) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgraniczającymi te tereny;

2) warunków zabudowy i zagospodarowania terenów i obiektów;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów;

2) określenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu w sposób umożliwiający kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewniającego ochronę środowiska naturalnego i wartości kulturowych;

3) unormowanie i uporządkowanie działań inwestycyjnych zgodnie z wymogami zachowania ładu przestrzennego;

4) kształtowanie prawidłowego układu komunikacyjnego wraz z dostosowaniem go do uwarunkowań lokalnych.

§ 6. Ustala się podstawowe funkcje terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) tereny zabudowane : UR,U - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i obiektami przeznaczonymi do zachowania;

2) komunikacja drogowa i jej obsługa KDKG - droga gminna zgodnie z obowiązującą numeracją,

3) infrastruktura techniczna: eN - linia niskiego napięcia - istniejąca, w - wodociąg lokalny - istniejący, Oznaczenia literowe stanowią uzupełnienia oznaczeń graficznych określonych na rysunku planu.

§ 7. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska

1. Do obszarów ochrony planistycznej zaliczono:

1) Obszar ochronny zbiornika śródlądowego - Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 407 OWO - GZWP Niecka Lubelska stanowi obszar szczególnej ochrony. Ochrona obszaru GZWP na terenie opracowania polega na zakazie lokalizacji inwestycji znacząco oddziałujących na wody podziemne i powierzchniowe ze względu na wytwarzane ścieki i odpady oraz emitowane pyły i gazy, w rozumieniu przepisów specjalnych (Prawo Ochrony Środowiska). Ochrona planistyczna OWO GZWP nr 407 obowiązuje do czasu jego prawnegoustanowienia w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarkiwodnej.

2) Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Łabuńki PLB 060013 oraz projektowany obszar Natura 2000 Dolina Łabuńki Topornicy PLH 060087, położone w bezpośrednim sąsiedztwie opracowania, dla których zabrania się:

a) zagospodarowania powodującego pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz mającego negatywny wpływ na gatunki, dla których zostały wyznaczone;

b) pogarszania integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązań z innymi obszarami.

3) Obręb zlewni górnej Łabuńki (zlewnia powyżej Zamościa, w tym zlewnia Topornicy) wskazany do objęcia statusem obszaru ochronnego zlewni wód powierzchniowych. Zasady zagospodarowania polegać powinny na:

a) ochronie dolin rzecznych i pozadolinnych podmokłości przed odwodnieniem,

b) uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej,

c) eliminacji źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych,

d) zakazie lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska.

4) Obszar "zielonego pierścienia" od miasta Zamościa, który pełni funkcję:

a) buforową, osłabiającą wpływy miasta na tereny wiejskie,

b) ochrony struktury przestrzennej przed semiurbanizacją i chaotyczną urbanizacją terenów otwartych,

c) wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców.

W obrębie "zielonego pierścienia" elementy cenne pod względem przyrodniczo - krajobrazowym podlegają ochronie indywidualną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Ochrona i rozwój przestrzenny terenów biologicznie aktywnych polega na:

a) wprowadzaniu zadrzewień i zalesień;

b) strefowaniu udziału powierzchni biologicznie czynnej pomiędzy terenami zainwestowanymi a pełniącymi funkcje przyrodnicze.

2. Zasady zagospodarowania na obszarach ochrony planistycznej muszą być zgodne z przepisami odrębnym i decyzjami administracyjnymi;

3. Dopuszczalne poziomy hałasu nie mogą przekraczać parametrów zgodnie z przepisami odrębnymi i przekraczać terenu objętego planem;

4. Na terenie objętym planem zakazuje się realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

5. W przypadku natrafienia podczas realizacji prac ziemnych (wykopy) na kopalne szczątki roślin lub zwierząt, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. o tym fakcie wojewodę lub wójta.

§ 8. Ustalenia dotyczące ochrony wartości kulturowych

1. Obszary i obiekty ściśle chronione - wpisane do rejestru zabytków - na terenie opracowania nie występują.

2. Obiekty i obszary zabytkowe podlegające ochronie konserwatorskiej - dobra kultury znajdujące się w ewidencji zabytków - na terenie opracowania nie występują.

3. Obszary obserwacji archeologicznej:

1) na obszarze opracowania występuje duże stanowisko archeologiczne nr 38 na obszarze AZP nr 89-88 (Pniówek st 1), ujęte w ewidencji prowadzonej przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków, na terenie którego wprowadza się obowiązek:

a) realizacji wszelkich robót inwestycyjnych w obrębie zasięgu stanowiska archeologicznego po wcześniejszym wykonaniu wyprzedzających, wykopaliskowych badań archeologicznych, które mogą być wykonywane przez uprawnionego archeologa;

b) badania archeologiczne mogą być prowadzone po uzyskaniu odrębnego pozwolenia od właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków

2) obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk archeologicznych i zgłaszanie ich odkrycia do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

1. Ochrona przestrzeni publicznej, a w tym krajobrazu kulturowego polega na:

- stosowaniu projektów architektonicznych nawiązujących do budownictwa tradycyjnego;

- utrzymaniu obiektów małej architektury współtworzących walory krajobrazu kulturowego;

- otaczaniu obiektów dysharmonijnych wysoką zielenią

2. Ustala się zachowanie istniejącego układu przestrzeni publicznych oraz wprowadzenie nowych elementów określonych planem w tym:

1) wprowadza się obowiązek na terenie działki:

a) ujednoliconego typu nawierzchni ciągów komunikacyjnych,

b) ujednoliconego typu i układu oświetlenia /latarń/;

2) wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz z betonowych prefabrykatów w liniach rozgraniczających dróg;

3) umożliwia się sytuowanie tablic informacyjnych i nośników reklamowych wolno-stojących o wysokości max. 3,0m, a w pasach rozgraniczających drogi za odpowiednią zgodą zarządcy drogi;

3. Ustala się konieczność modernizacji elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę nowej zapewniającej lepsze użytkowanie terenu.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału terenów

Tereny produkcyjno - usługowe stanowią własność prywatną dla których nie wyznacza się terenów wymagających scalania lub podziału.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują zasady zawarte w ustaleniach ogólnych uchwały.

2. Dla terenu zabudowy produkcyjno - usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem UR,U , ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zabudowa usługowo-produkcyjna (zabudowa produkcyjna, usługi komercyjne, składy, magazyny)

b) dopuszczalne:

- mieszkanie dla właściciela lub pracownika w budynku administracyjno- socjalnym o pow. do około 60,0m 2

- obiekty związane z funkcją podstawową i zapleczem,

- obiekty małej architektury,

- parking,

- zieleń izolacyjna - wysokie żywopłoty,

- infrastruktura techniczna.

2) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki;

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%

d) maksymalna wysokość zabudowy dla funkcji podstawowej (budynek produkcyjny oraz składowe) - do 15,0m od poziomu terenu do głównej kalenicy dachu;

e) dla budynku administracyjno-socjalnego maksymalna wysokość zabudowy do10,0 m,

f) dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45 O , z dopuszczeniem naczółków, lukarn, okien połaciowych,

g) dachy pokryte materiałami posiadającymi atest - preferowane materiały: dachówka, blachodachówka,

h) elewacje zewnętrzne:

- wykończenie materiałami posiadającymi atest

- kolorystyka zabudowy - kolory pastelowe, "ciepłe".

i) zachowuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zgodnie z potrzebami inwestora.

§ 12. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę :

1) docelowo teren opracowania należy wyposażyć w zbiorczy system wodociągowy;

2) do czasu realizacji wodociągu zbiorczego dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć - studni, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) po realizacji sieci wodociągu wiejskiego zbiorczego likwidacja lub odpowiednie zabezpieczenie studni w sposób uniemożliwiający inne wykorzystanie (np. jako szamba).

2. Gospodarka ściekowa:

1) Kanalizacja sanitarna:

a) docelowo ścieki bytowe należy odprowadzać systemem sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika okresowo opróżnianego zgodnie z systemem obowiązującym na terenie gminy.

2) Kanalizacja deszczowa:

a) wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych ,należy:

- docelowo, odprowadzać systemem sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków;

- do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie do bezodpływowego zbiornika okresowo opróżnianego zgodnie z systemem obowiązującym na terenie gminy;

b) wody opadowe z powierzchni dachów przewiduje się odprowadzać powierzchniowo na teren własnej nieruchomości lub wykorzystywać je między innymi do pielęgnacji zieleni, mycia nawierzchni utwardzonych itp. poprzez magazynowanie w zbiornikach zamkniętych podziemnych lub naziemnych, usytuowanych na działce inwestycji.

3. Gospodarka odpadami:

1) ustala się zasady usuwania odpadów stałych z terenu opracowania poprzez zastosowanie pojemników indywidualnych lub kontenerowego systemu gromadzenia z segregacją;

2) wywóz nieczystości przez odpowiednie służby komunalne na wysypisko odpadów.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) podstawą zasilania obszaru opracowania w energię jest istniejąca sieć niskiego napięcia;

2) utrzymuje się istniejącą, napowietrzną sieć niskiego napięcia - eN oraz przewiduje się jej rozbudowę i modernizację według potrzeb użytkowników zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci;

3) wzdłuż istniejących i projektowanych linii energetycznych obowiązują strefy wolne od zabudowy:

a) dla linii napowietrznej 0,4 kV - pas 10,0m (po 5,0m od osi linii)

b) dla linii kablowej 0,4kV - pas 1,0m (po 0,5m od osi linii)

4) lokalizacja obiektów w pobliżu linii energetycznych może odbywać się na mocy przepisów odrębnych i za zgodą zarządcy sieci.

5. Zaopatrzenie w ciepło:

1) zasilanie w energię cieplną - z indywidualnych źródeł. Preferuje się wykorzystanie paliw ekologicznie czystych w tym ze źródeł odnawialnych. Dopuszcza się korzystanie z paliwa stałego z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;

2) rozbudowa i przebudowa istniejących instalacji zgodnie z potrzebami użytkowników w oparciu o stosowne przepisy odrębne;

3) po przyłączeniu do sieci gazowej średniego ciśnienia przewiduje się zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych gazu ziemnego.

6. Zaopatrzenie w gaz:

1) na terenie opracowania ustala się możliwość doprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz realizację przyłączy do poszczególnych obiektów według potrzeb użytkowników, zgodnie z warunkami zarządcy sieci;

2) na potrzeby istniejących i projektowanych obiektów do czasu realizacji zbiorczej sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazu propan - butan.

7. Telekomunikacja :

Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.

§ 13. Ustalenia dotyczące komunikacji

1. Na obszarze opracowania na mocy przepisów ogólnych ustala się parametry techniczne drogi zgodnie z rysunkiem planu:

KD KG - droga publiczna układu zewnętrznego - droga gminna klasy L - nr 110386 L;

2. Ustala się, w oparciu o obecne zainwestowanie, parametry techniczne dróg i nieprzekraczalne linie zabudowy w ciągu drogi gminnej KD KG :

a) szerokości w liniach rozgraniczających - 15,0 m,

b) szerokości jezdni - 6,0 - 7,0 m,

c) jednostronny chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni z możliwością wydzieleniem ścieżki rowerowej,

d) linia zabudowy liczonej od krawędzi jezdni:

- dla budynku administracyjno-socjalnego- jedno i dwukondygnacyjnego - 15,0 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych - 8,0 m,

3. Ustalenia dla drogi publicznej:

1) ogrodzenia należy sytuować w liniach rozgraniczających drogi przy zachowaniu warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu;

2) plan utrzymuje dotychczasowe szerokości pasa drogowego, będącego w trwałym zarządzie zarządcy drogi do czasu przebudowy drogi istniejącej, polegającej na poszerzeniu jezdni, przebudowy rowów odwadniających, ewentualnej realizacji ciągów komunikacji pieszej i rowerowej i innych elementów drogi. Nowe szerokości pasów drogowych, wynikające z przepisów odrębnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami), zostaną ustalone w projektach technicznych drogi zgodnie z potrzebami. Do czasu zmiany właściciela, tereny rezerwowane pod pasy drogowe, będą wykorzystywane zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem;

3) Przewiduje się zjazd na teren opracowania jako publiczny, a jego realizacja musi być uzgodniona z zarządcą drogi.

4. Przebudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi winna uwzględniać zasadę drożności ciągów ekologicznych między innymi poprzez:

1) zagwarantowanie ochrony wód i gleby poprzez wykonanie szczelnych rowów odprowadzających wody opadowe z koron dróg;

2) realizację urządzeń chroniących wody (separatory, oczyszczalniki) i gleby (pasy zieleni izolacyjnej).

5. Przewiduje się realizację parkingu minimum trzy miejsca parkingowe na każde 100m 2. powierzchni usługowej. Ustala się konieczność wyposażenia parkingów w urządzenia oczyszczające w celu podczyszczania ścieków, które należy odprowadzać do szczelnego zbiornika okresowo opróżnianego zgodnie z systemem obowiązującym na terenie gminy.

6. Przewiduje się realizację dróg pożarowych zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do poszczególnych obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 5.

§ 14. Zasady i warunki zagospodarowania terenów otwartych według rodzajów przeznaczenia

Na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się warunki zagospodarowania:

1. Tereny zieleni urządzonej izolacyjnej:

1) przewiduje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w postaci zieleni wysokiej i żywopłotów, zwłaszcza od strony istniejącej zabudowy zagrodowej.

2) wprowadza się obowiązek zachowania, rewaloryzacji i ochrony zieleni;

3) usuwane powinny być zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu, życiu i mieniu, obumarłe lub obumierające,

2. Zakazuje się zadrzewiania pod istniejącymi liniami energetycznymi:

1) dla linii napowietrznej 0,4 kV - pas szerokości 10,0m (po 5,0m od osi linii)

2) dla linii kablowych 0,4 kV - 2,0m (po 1,0m od osi linii)

3. W pozostawianym pasie dopuszcza się ewentualne zadrzewienie i zakrzewienie pod warunkiem utrzymywania pod linią drzew i krzewów nie przekraczających 2 m wysokości oraz pozostawione wokół każdego słupa powierzchni nie zadrzewionej w odległości co najmniej 4 m od słupa.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. Ustala się stawki procentowe opłaty związanej ze wzrostem lub spadkiem wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym dla:

1) terenów produkcyjno usługowych - 20%;

2) terenów infrastruktury technicznej i komunikacji - drogi - 2%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabunie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Edward Branecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/2012
Rady Gminy Łabunie
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/2012
Rady Gminy Łabunie
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/88/2012
Rady Gminy Łabunie
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »