| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/131/12 Rady Gminy Adamów

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Adamów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. O publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13 ze zm.) - Rada Gminy Adamów uchwala co następuje;

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie drogowym, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami), przystanki komunikacyjne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/131/12
Rady Gminy Adamów
z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Adamów

LP.

Numer drogi

Miejscowość/ulica

Strona drogi/ulicy

Rodzaj oznaczenia miejsca przystanku

1

010825 L Feliksówka - Rachodoszcze

Feliksówka

P/L

W+O/O

Feliksówka

P/L

O/W+O

Rachodoszcze

P/L

O/O

Rachodoszcze

P/L

O/W+O

2

010829 L Adamów - Trzepieciny-Bondyrz-Kaczórki

Trzepieciny

P/L

O/O

Trzepieciny

P/L

O/O

Bondyrz

P/L

O/O

3

010826 L Boża Wola

Boża Wola

P/L

O/O

Boża Wola

P/L

O/O

Boża Wola

P/L

O/W+O

Boża Wola

P/L

W+Z+O/O

4

010842 L Suchowola tzw. ,,Kąty" -,,Ulica"

,,Ulica"

P/L

O/O

Legenda;

O - Oznakowania (znak D-15- Przystanek Autobusowy)

W - Wiata

Z - Zatoka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/131/12
Rady Gminy Adamów
z dnia 26 września 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Adamów

1. Z przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy w Adamowie, mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody Gminy Adamów. Zgoda udzielana jest na pismie.

3. W celu uzyskania zgody korzystania z przystanków należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy w Adamowie. Do wniosku należy załączyć:

1) proponowany rozkład jazdy

2) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

5. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

6. Operator i przewoźnik mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z późn. zm.).

7. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

8. Zabrania się umieszczania na przystanku innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust.23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

9. Wykonywanie manewru zawracania i parkowania może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych, a czynnośc taka nie może stanowić zagrożenia dla ruchu drogowego.

10. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach;

2) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

11. Sposób i miejsce umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Adamowie.

12. Gmina Adamów może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacj i j eżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców);

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

13. Gmina Adamów może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacji w przypadku nie stosowania się do warunków i zasad.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »