reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/80/12 Rady Gminy Niedźwiada

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.), oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), Rada Gminy uchwala:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 20.553.928 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.060.490 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.493.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.384.275 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.000 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 21.377.992 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.374.199 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.003.793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.384.275 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71.000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 824.064 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.944.481 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.120.417 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 150.000 zł,

2) celową w kwocie 39.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 221.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 221.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.463.790 zł

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 300.000 zł

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 26.352 zł.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000 zł

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Iwanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/12
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody gminy w 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/80/12
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/80/12
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/80/12
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/80/12
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/80/12
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/80/12
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama