reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 17.376.805 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.740.499 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.636.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.674.573 zł,

2) dotacje celowe na realizacją zadań przejętych od innych j.s.t. w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 14.600 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18.706.780 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.994.280 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.712.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.674.573 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.200 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.329.975 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.496.075 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.166.100 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 150.000 zł,

2) celową w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 5.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 99.500 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 99.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.800.000 zł.

§ 10. Określa się maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 54.100 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej


Adam Toboła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan wydatków na 2012 rok finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

- dział 900 rozdział 90001 Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej

270.600 zł w tym:

165.000 zł środki UE, 105.600 zł środki własne

- dział 921 rozdział 92105 Rewitalizacja parku w Firleju

60.000 zł w tym:

38.000 zł środki UE, 22.000 zł środki własne

- dział 921 rozdział 92109 Przebudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w Woli Skromowskiej

1.723.000 zł w tym:

500.000 zł środki UE, 1.223.000 zł środki własne

- dział 926 rozdział 92601 Jezioro Firlej ośrodkiem rekreacyjno-edukacyjnym etap I - budowa pomostów i ścieżki rowerowej

904.723 zł w tym:

633.306 zł środki UE, 271.417 zł środki własne

- dział 801 rozdział 80101 Projekt systemowy POKL pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

12.960 zł w tym:

11.016 zł środki UE, 1.944 zł środki BP

Razem

2.971.283 zł w tym:

1.347.322 zł środki UE, 1.944 zł środki BP, 1.622.017 zł środki własne


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowychprowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2012 rok

L.p.

Dział / Rozdział

Nazwa

Przychody(zł)

Wydatki (zł)

1

2

3

4

5

1

801

99.500

99.500

80148

Wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - Zespół Szkół w Firleju

77.500

77.500

80148

Dożywianie dzieci - Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej

22.000

22.000

Razem

99.500

99.500

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama