| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 17.376.805 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.740.499 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.636.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.674.573 zł,

2) dotacje celowe na realizacją zadań przejętych od innych j.s.t. w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 14.600 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18.706.780 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.994.280 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.712.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.674.573 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.200 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.329.975 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.496.075 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.166.100 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 150.000 zł,

2) celową w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 5.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 99.500 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 99.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.800.000 zł.

§ 10. Określa się maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 54.100 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej


Adam Toboła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan wydatków na 2012 rok finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

- dział 900 rozdział 90001 Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej

270.600 zł w tym:

165.000 zł środki UE, 105.600 zł środki własne

- dział 921 rozdział 92105 Rewitalizacja parku w Firleju

60.000 zł w tym:

38.000 zł środki UE, 22.000 zł środki własne

- dział 921 rozdział 92109 Przebudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w Woli Skromowskiej

1.723.000 zł w tym:

500.000 zł środki UE, 1.223.000 zł środki własne

- dział 926 rozdział 92601 Jezioro Firlej ośrodkiem rekreacyjno-edukacyjnym etap I - budowa pomostów i ścieżki rowerowej

904.723 zł w tym:

633.306 zł środki UE, 271.417 zł środki własne

- dział 801 rozdział 80101 Projekt systemowy POKL pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

12.960 zł w tym:

11.016 zł środki UE, 1.944 zł środki BP

Razem

2.971.283 zł w tym:

1.347.322 zł środki UE, 1.944 zł środki BP, 1.622.017 zł środki własne


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/55/11
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowychprowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2012 rok

L.p.

Dział / Rozdział

Nazwa

Przychody(zł)

Wydatki (zł)

1

2

3

4

5

1

801

99.500

99.500

80148

Wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - Zespół Szkół w Firleju

77.500

77.500

80148

Dożywianie dzieci - Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej

22.000

22.000

Razem

99.500

99.500

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »