reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/124/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. ) - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, mającym zasięg działania na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. Wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w §1 określa Rada Gminy Międzyrzec Podlaski w uchwale budżetowej.

§ 3. 1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.

2. Wniosek, o których mowa w ust. 1 , składa się do Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych wniosek może być złożony w trakcie roku budżetowego. W roku 2012 wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wnioski powinny zawierać w szczególności:

1) szczegółowe dane o ubiegającym się o realizację zadania, w tym informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania; zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego oraz odpisy tych dokumentów ( nie dotyczy osób fizycznych),

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania - dokładny opis, charakterystyka zadania,

3) termin i miejsce realizacji,

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania zadania,

5) harmonogram realizacji poszczególnych działań składających się na realizację zadania - z określeniem kosztów tych działań.

4. W przypadku uchybień formalnoprawnych wniosku Wójt Gminy wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek, który nie został uzupełniony, nie podlega rozpatrzeniu.

5. Rozpatrzenia wniosków dokonuje Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski .

6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Międzyrzec Podlaski a wnioskodawcą.

§ 4. Wójt Gminy przy rozpatrywaniu uwzględnia w szczególności poniższe kryteria wyboru inwestycji lub zadania do finansowania lub dofinansowania:

1) znaczenie zadania lub inwestycji dla realizowanych przez Gminę zadań,

2) możliwość wykonania inwestycji lub zadania przez wnioskodawcę i proponowaną jakość wykonania,

3) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji inwestycji lub zadania,

4) planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym kwalifikacje osób wykonujących,

5) proponowany przez wnioskodawcę udział finansowych środków własnych lub środków z innych źródeł uzyskanych na realizację inwestycji lub zadania

6) możliwości finansowe Gminy

§ 5. 1. Wnioski pozytywnie rozpatrzone stanowią podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały budżetowej lub w projektach uchwał zmieniających uchwałę budżetową.

2. Z czynności dotyczących wstępnego postępowania o udzielenie dotacji Wójt Gminy sporządza protokół.

3. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotom ubiegającym się o dotację jest jawne.

§ 6. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Wójt Gminy publikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, zadania i kwoty dotacji ustalone w budżecie na ich realizację przez podmioty, którym przyznano dotację.

2. Wójt Gminy zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o zadaniach i kwotach na ich realizację, ustalonych w budżecie.

§ 7. 1. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy, a następnie zawarcie umowy z podmiotem, któremu przyznano dotację.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok budżetowy.

3. Podmiot otrzymujący dotacje prowadzi dokumentację i ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

4. Dowody dotyczące poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania inwestycyjnego pozostają w aktach podmiotu utrzymującego dotację. W razie wątpliwości co do rzetelności przedstawionego przez beneficjenta dotacji sprawozdania, Wójt Gminy może zażądać przedstawienia oryginalnych dokumentów źródłowych dotyczących finansowania inwestycji.

5. W treści umowy uwzględnia się postanowienia art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie.

2. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.

3. Dopuszcza się przekazywania dotacji w ratach lub zaliczkowo w zależności od rodzaju i specyfiki realizowanego zadania.

§ 9. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji dotowanego zadania bieżącego lub inwestycyjnego terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego lub sfinansowanego dotacją winno zawierać:

1) zestawienie poniesionych kosztów wynikających z faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych,

2) opis zrealizowanego zadania.

4. W przypadku wykorzystanie na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizacje zadania na cele inne niż określone w umowie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama