| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/228/12 Rady Gminy Zamość

z dnia 29 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/205/12 Rady Gminy Zamość z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania wprowadza się następującą zmianę: § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących przedszkola i szkoły, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1. 2.Przedszkola, szkoły podstawowe, które zgodnie z art.71b ust.2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy Zamość, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 3. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Jerzy Bondyra


Uzasadnienie

Na podstawie art.80 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Gminy Zamość podjęła uchwałę Nr XXI/205/12 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W dniu17.07.2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Zamość oraz Wójta Gminy Zamość otrzymali pismo znak:RIO-I-431/92/12 z dnia 11 lipca 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały jako nienaruszającą obowiązującego porządku prawnego, jednak z uwagą, że w przypadku uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uchwała musi również określić dla przedszkoli, szkół podstawowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wysokość dotacji z budżetu gminy, która wg art. 80 ust.2c ustawy o systemie oświaty przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika z powyższego przepisu, ustawodawca określił minimalny poziom dotacji, który winien być uściślony w uchwale i w tym zakresie powinna być ona uzupełniona. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dzieci, u których stwierdzone zostały zaburzenia rozwoju psychofizycznego (ruchowe, intelektualne, emocjonalne i społeczne). Jest ono organizowane dla dzieci, dla których została wydana przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazywane są przez publiczne przedszkola i szkoły w Systemie Informacji Oświatowej i kwota na jednego ucznia wynika z "Metryczki subwencji oświatowej", która na 2012 r. wynosi 4 545,33 zł rocznie. Biorąc pod uwagę powyższe przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »