| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/228/12 Rady Gminy Zamość

z dnia 29 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/205/12 Rady Gminy Zamość z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania wprowadza się następującą zmianę: § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących przedszkola i szkoły, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1. 2.Przedszkola, szkoły podstawowe, które zgodnie z art.71b ust.2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy Zamość, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 3. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Jerzy Bondyra


Uzasadnienie

Na podstawie art.80 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Gminy Zamość podjęła uchwałę Nr XXI/205/12 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W dniu17.07.2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Zamość oraz Wójta Gminy Zamość otrzymali pismo znak:RIO-I-431/92/12 z dnia 11 lipca 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały jako nienaruszającą obowiązującego porządku prawnego, jednak z uwagą, że w przypadku uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uchwała musi również określić dla przedszkoli, szkół podstawowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wysokość dotacji z budżetu gminy, która wg art. 80 ust.2c ustawy o systemie oświaty przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika z powyższego przepisu, ustawodawca określił minimalny poziom dotacji, który winien być uściślony w uchwale i w tym zakresie powinna być ona uzupełniona. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dzieci, u których stwierdzone zostały zaburzenia rozwoju psychofizycznego (ruchowe, intelektualne, emocjonalne i społeczne). Jest ono organizowane dla dzieci, dla których została wydana przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazywane są przez publiczne przedszkola i szkoły w Systemie Informacji Oświatowej i kwota na jednego ucznia wynika z "Metryczki subwencji oświatowej", która na 2012 r. wynosi 4 545,33 zł rocznie. Biorąc pod uwagę powyższe przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »