reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy Stężyca

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli - prawidłowości ich wykorzystywania (Wydział Nadzoru i Kontroli informuje, że została podjęta uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Nr 98/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.stwierdzająca nieważność ww uchwały w części)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania dla publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli,

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),

3) szkół, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

§ 2.

1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stężyca w przeliczeniu na 1 ucznia, z zastrzeżeniem ust.5.

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej, 90 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stężyca, w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem ust.5.

3. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 90 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stężyca, z zastrzeżeniem ust.5.

4. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 90 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stężyca, z zastrzeżeniem ust.5.

5. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4, otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Stężyca.

6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Stężyca. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.

7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Stężyca.

8. Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Stężyca .

9. Do wyliczenia kwoty dotacji przyjmuje się liczbę uczniów na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3.

W przypadku zmiany wysokości planowanych wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w przedszkolach lub szkołach prowadzonych przez Gminę Stężyca ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, o których mowa w uchwale - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 4.

1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji składa wniosek, którego wzór określony jest w załączniku nr 1.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5.

1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola.

2. Osoba prowadząca dotowany podmiot składa w terminie do 10 każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Stężyca informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, która jest podstawą udzielenia dotacji na dany miesiąc. Wzór informacji określa załącznik nr 2.

3. W przypadku nie złożenia informacji, o której mowa w ust. 2 za podstawę udzielenia dotacji przyjmie się liczbę uczniów lub wychowanków z miesiąca poprzedniego.

4. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z list uczniów po złożeniu tej informacji.

5. Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązania złożyć organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu w terminie do 20 grudnia oraz rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień do 27 grudnia a w przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości dokonać zwrotu na rachunek organu dotującego w terminie do 31 grudnia.

6. Kwota nadpłaconej bądź niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana w wysokości dotacji przekazywanej w miesiącu następnym.

§ 6.

1. Osoby prowadzące przedszkola i szkoły oraz inne formy wychowania przedszkolnego, są obowiązane przekazywać do Urzędu Gminy w Stężycy pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) kwartalne - w terminie do 15 dnia, po zakończeniu każdego kwartału,

2) roczne - w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3.

§ 7.

1. Jednostka, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Stężyca, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawionych danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie Wójta Gminy określające: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę jednostki kontrolowanej, okres przeprowadzanej kontroli.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasie jej trwania na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawi w protokole kontroli.

6. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie 14 dni zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Szmania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/2012
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/2012
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/93/2012
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama