reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 102/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żmudź

Uchwała 102/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żmudź.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Żmudź z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, z powodu sprzeczności z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Gminy Żmudź, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 15 października 2012 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru Kolegium podjęło 18 października 2012 r. uchwałę Nr 96/2012 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego, w celu stwierdzenia nieważności tej uchwały, uznając, że jej postanowienia w istotny sposób naruszają prawo.

Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. W świetle tej regulacji organ stanowiący jst może określić zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.Tymczasem uchwała nie wypełnia w całości delegacji wskazanego przepisu. Rada Gminy przewidując w § 1 ust. 1 załącznika do uchwały możliwość dofinansowania wskazanych zadań ("pokrycia części kosztów"), nie określiła w sposób jednoznaczny poziomu tego dofinansowania.

Zgodnie ze wskazanym przepisem art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska organ stanowiący powinien też m. in. określić sposób rozliczenia dotacji. W uchwale wskazano jedynie podstawę rozliczenia (faktury, rachunki), natomiast termin i sposób rozliczenia pozostawiono do ustalenia w umowie zawieranej przez wójta z wnioskodawcą (§ 3 ust. 5 tiret 5 załącznika do uchwały).

W § 3 ust. 5 tiret 4 załącznika do uchwały wskazano, jako jeden z elementów umowy, tryb kontroli wykonywania zadania. Określenie trybu kontroli wykracza poza delegację wskazanego art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, który w swej treści nie zawiera podstawy do ustanawiania przepisów kontrolnych.

Dalej, w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały ustalono, że wójt rozpatruje "kompletne wnioski", bez jednoczesnego określenia wymogów, jakie te wnioski powinny spełniać. Uchwała nie wskazuje też sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji i trybu ich rozpatrywania.

Zgodnie z § 4 uchwały wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Określając zasady i tryb udzielania dotacji Rada Gminy Żmudź ustanowiła przepisy powszechnie obowiązujące, a akty normatywne zawierające przepisy o takim charakterze, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) - po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Rada Gminy, we wskazanym we wszczęciu postępowania terminie tj. do 5 listopada 2012 r., nie podjęła działań zmierzających do usunięcia wskazanych naruszeń prawa. W tym stanie rzeczy Kolegium RIO w Lublinie, w oparciu o powołane w sentencji przepisy prawa, orzekło nieważność kwestionowanej uchwały.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Żmudź prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Żmudź

2. Wójt Gminy Żmudź

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama