reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/251/2012 Rady Miasta Zamość

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zamość i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w następujący sposób:

1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) odpady selektywnie zebrane:

- tworzywa sztuczne i wielomateriałowe: czerwiec, lipiec, sierpień - raz w miesiącu, a w pozostałych miesiącach - raz na dwa miesiące,

- papier i tektura, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- baterie i przeterminowane leki - raz na dwa miesiące,

2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz w tygodniu,

b) odpady selektywnie zebrane:

- papier i tektura, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe - w miarę potrzeb (na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne) - nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu,

- baterie i przeterminowane leki - raz na dwa miesiące.

§ 4. Ustala się sposób pozbywania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałej:

1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane oraz selektywnie zebrane: tworzywa sztuczne i wielomateriałowe - odbierane są bezpośrednio przez przedsiębiorcę od właściciela nieruchomości,

b) papier i tektura, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, baterie - właściciel nieruchomości dostarcza osobiście do pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. "gniazd" rozmieszczonych na terenie miasta Zamość,

c) meble i odpady wielkogabarytowe, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyte opony - właściciel nieruchomości dostarcza osobiście do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

d) przeterminowane leki - mieszkańcy dostarczają osobiście do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Zamość,

2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane: tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, papier i tektura, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, baterie - odbierane są bezpośrednio przez przedsiębiorcę od właściciela nieruchomości,

b) meble i odpady wielkogabarytowe, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyte opony - właściciel nieruchomości dostarcza osobiście do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) przeterminowane leki - mieszkańcy dostarczają osobiście do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Zamość.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzony i prowadzony będzie przez przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, z którym Miasto Zamość zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są nieodpłatnie.

3. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bip.um.gov.pl , www. zamosc.pl.

§ 6. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywa się zgodnie z harmonogramem, opracowanym przez przedsiębiorcę i udostępnionym właścicielom nieruchomości zamieszkałych.

2. Odebrane odpady komunalne przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość


Jan Wojciech Matwiejczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama