reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/206/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach i nadania jej Statutu

Na podstawie art.5b ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Bełżycach, na wniosek dyrektorów szkół i uczniów z dnia 21 listopada 2011 roku, uchwala co następuje :

Powołuje Młodzieżową Radę Miejską w Bełżycach i nadaje jej Statut w następującym brzmieniu:

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut określa cele, zadania, zasady działania oraz tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej, zwanej dalej "Radą".

§ 2. Rada jest organem samorządowym młodzieży uczącej się w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych w gminie Bełżyce o charakterze konsultacyjnym. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Bełżycach.

§ 3. 1. Rada liczy 15 członków.

2. Kadencja Rady trwa 2 lata. Kadencja liczona jest w latach szkolnych.

II. CELE I ZADANIA RADY

§ 4. Do zakresu działania Rady należą wszystkie sprawy dotyczące młodzieży Gminy Bełżyce.

§ 5. Celem działania Rady jest:

1) upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego;

3) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;

4) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień;

5) prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego;

6) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych;

7) współpraca z samorządami uczniowskimi;

8) działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia.

§ 6. Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie działań dotyczących młodzieży w gminie;

2) nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miast oraz z organizacjami zagranicznymi;

3) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i spotkań młodzieżowych;

4) koordynowanie i inspirowanie inicjatyw młodych ludzi;

5) opiniowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej;

6) prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży oraz efektywne wykorzystanie uprawnień ustawowych w odniesieniu do konsultacyjnego charakteru Rady.

§ 7. 1. Członkowie Rady przez cały okres swojej kadencji powinni utrzymywać stały kontakt ze swoimi wyborcami i przedstawiać ich uwagi oraz propozycje na forum Rady.

2. Członkowie Rady za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia ani diet.

3. Rada Miejska w Bełżycach wyznacza spośród swojego grona opiekuna Rady.

III. ORGANY RADY

§ 8. Organami Młodzieżowej Rady Miejskiej są:

1) Prezydium Rady;

2) Komisja Rewizyjna;

3) Zespoły problemowe.

§ 9. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej "Prezydium" powoływane przez Radę na okres jej kadencji.

2. Rada wybiera z pośród członków Rady Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady, którzy tworzą Prezydium Rady.

3. Rada może odwołać całe Prezydium lub poszczególnych jego członków większością 2/3 głosów w obecności 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1/4 składu Rady.

§ 10. Do zadań Prezydium należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał;

3) realizacja uchwał Rady.

§ 11. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz;

2) zwoływanie sesji Rady, przygotowanie porządku obrad, przewodniczenie obradom.

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.

§ 12. Do kompetencji Sekretarza Rady należy:

1) odpowiedzialność za całą dokumentację Rady;

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady;

3) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 13. 1. W celu kontroli działalności Prezydium Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Rady wybranych przez Radę w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie komisji.

4. Członkowie Prezydium nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków w sprawie odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium;

2) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Rady;

3) rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady.

§ 14. 1. Rada pracuje w zespołach problemowych, które powoływane są przez Radę do zrealizowania konkretnego zadania.

2. Rada ustala uchwałą skład osobowy zespołu, zakres jego działania i termin realizacji.

3. Zespół wybiera spośród siebie przewodniczącego, który składa Radzie sprawozdanie z działalności zespołu.

4. Przyjęcie sprawozdania przez Radę skutkuje zakończeniem pracy Zespołu.

IV. SESJE RADY

§ 15. Rada działa na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwały sprawy należące do jej kompetencji, określone w statucie.

§ 16. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, za wyjątkiem pierwszej sesji na początku każdego roku szkolnego, którą zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach. W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie zwołuje się sesji oraz posiedzeń zespołów problemowych.

2. Członkowie Rady powiadamiani są o sesji pisemnie najpóźniej w terminie 5 dni przed ustalonym terminem sesji. Zawiadomienie oprócz danych o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad zawierać powinno porządek obrad oraz materiały niezbędne do odbycia sesji.

3. Posiedzenia Rady są jawne.

4. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Rady.

§ 17. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego następującej formuły: "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach".

2. Po otwarciu sesji, Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad. W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji.

§ 18. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady, porządek obrad może być zmieniony.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 19. 1. Rada może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 20. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może występować Prezydium lub co najmniej 3 członków Rady.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie.

§ 21. 1. Uchwała Rady powinna zawierać:

1) datę i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) rozstrzygnięcie;

4) określenie sposobów finansowania;

5) sposób wykonania;

6) termin wejścia w życia;

7) uzasadnienie.

2. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały oraz datą.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

§ 22. 1. Członkowie Rady mogą w istotnych sprawach składać interpelacje. Interpelacje składa się na piśmie. Odpowiedź na interpelacje powinna być udzielona pisemnie w terminie 14 dni od jej złożenia. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.

2. W czasie obrad członkowie Rady mogą składać zapytania.

3. W miarę możliwości Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na zapytania w końcowej części obrad Rady. W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi na sesji należy jej udzielić na następnej sesji.

§ 23. Z każdej sesji Sekretarz Rady sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowania przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych uchwał. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu.

§ 24. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej członków Rady niż "przeciw".

2. Bezwzględna liczba głosów oznacza, że przechodzi uchwała bądź kandydatura, które uzyskały co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.

§ 25. 1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób określony wcześniej przez Radę dla tego głosowania.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 26. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, a w razie potrzeby również przez innych członków Rady wyznaczonych przez Przewodniczącego.

V. ZASADY I TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY

§ 27. Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył 13 lat, a nie ukończył 19 lat (w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory) zamieszkuje na terenie Gminy Bełżyce i uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie gminy, zwanej dalej "szkołą".

§ 28. Czynne prawo wyborcze ma każdy, kto uczęszcza do szkoły, o której mowa w §27 i ukończył 13 lat.

§ 29. Wybory są równe - każdemu przysługuje jeden głos i bezpośrednie - głosować można tylko osobiście.

§ 30. Wybory do rady zarządza Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach. Zarządzenie jest ogłaszane w szkołach, w sposób zwyczajowo przyjęty dla każdej ze szkół.

§ 31. 1. Gmina Bełżyce dzieli się na okręgi wyborcze.

2. Wykaz okręgów wraz z ilością mandatów:

1) Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach - 4;

2) Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach - 2;

3) Zespół Szkół im. M. Kopernika - 5;

4) Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki - 4.

§ 32. 1. Wybory w szkole organizuje dyrektor wspólnie z samorządem szkolnym.

2. Samorząd szkolny przygotowuje karty do głosowania z listą kandydatów, opieczętowane pieczątką szkoły.

§ 33. 1. Wybory członków Rady Młodzieżowej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu kto ukończył 13 lat, a nie ukończył 19 lat (w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory) zamieszkuje na terenie Gminy Bełżyce i uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie gminy, zwanej dalej "szkołą".

3. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej przeprowadzane są w celu demokratycznego wyłonienia reprezentacji najmłodszych mieszkańców gminy, wspierania procesu kształtowania młodzieżowych elit, promowania wśród młodzieży świadomości obywatelskiej, idei społeczeństwa otwartego oraz równego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, w tym prawa do wyrażania rozmaitych poglądów.

4. Wybory przeprowadzają:

1) Miejska Komisja Wyborcza;

2) Szkolne Komisje Wyborcze.

5. Uczniowie wchodzący w skład Szkolnej Komisji Wyborczej tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie do Rady. Członkowie komisji nie mogą prowadzić kampanii wyborczych poszczególnych kandydatów.

6. Miejska Komisja Wyborcza jest organem właściwym w sprawie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów.

7. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

2) podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów;

3) współdziałanie z Radą Miejską w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów;

4) rozpatrywanie skarg na działalność Komisji Szkolnych;

5) ustalenie zbiorczych wyników głosowania;

6) ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej;

7) zatwierdzanie i odwoływanie Szkolnych Komisji Wyborczych po wykonaniu zadań.

8. Miejska Komisja Wyborcza wydaje wytyczne wiążące Szkolne Komisje Wyborcze.

9. Miejska Komisja Wyborcza uchyla uchwały Komisji Szkolnych niezgodnych z wytycznymi.

10. Miejska Komisja Wyborcza może na czas wyborów utworzyć swoją inspekcję i określić jej zadania.

11. Miejską Komisję Wyborczą powołuje Burmistrz Bełżyc. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą:

1) dwóch radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach;

2) Sekretarz Gminy Bełżyce;

3) pracownik Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

12. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej podaje się do wiadomości we wszystkich szkołach.

13. Zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej mogą nastąpić na skutek:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) wniosku odwołującego organu desygnującego;

3) ustania stosunku służbowego;

4) śmierci.

14. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) rejestracja kandydatów na członków Rady;

2) przeprowadzenie głosowania w szkole;

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania;

4) ustalenie wyników głosowania w szkole i podanie ich do publicznej wiadomości;

5) przekazanie protokołu głosowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.

15. W skład Szkolnej komisji Wyborczej wchodzą:

1) uczniowie w proporcji- jedna osoba na każde 100 uczniów szkoły, wskazani przez Samorząd Uczniowski;

2) nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.

16. Skład Szkolnej Komisji Wyborczej zatwierdza Miejska Komisja Wyborcza.

17. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej określa Rada Miejska w Bełżycach nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji. Datę wyborów wyznacza się na poniedziałek przypadający w ciągu 30 dni po upływie kadencji.

§ 34. 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza. Zgłoszenia dokonane zgodnie z przepisami niniejszego Statutu są rejestrowane przez Komisje Szkolne w kolejności ich zgłoszenia. Listy Kandydatów zamyka się na 10 dni przed ogłoszoną data wyborów.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać nazwę szkoły, jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Do zgłoszenia powinna być dołączona lista z podpisami popierającymi oraz zgoda kandydata na kandydowanie.

3. Zgłoszenie kandydata winno być poparte co najmniej 30 podpisami osób spełniających kryteria określone w § 27.

4. Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą niż określona w § 31 niniejszego Statutu głosowanie nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza wówczas odpowiedni protokół z obsadzenia mandatu radnego bez głosowania.

5. W przypadku nie obsadzenia pełnej liczby mandatów w danym okręgu wyborczym, mandaty te Szkolna Komisja Wyborcza obsadza kandydatami, którzy uzyskali największą bezwzględną liczbę głosów w innych okręgach wyborczych. Z obsadzenia mandatów Szkolna Komisja sporządza protokół.

6. Jeśli w sposób określony w przepisach niniejszego działu nie można obsadzić wszystkich mandatów, Miejska Komisja Wyborcza zarządza, że w danej kadencji Młodzieżowa Rada Miejska funkcjonować będzie w mniejszym składzie niż określony w § 31. Jeżeli liczba nie obsadzonych mandatów jest większa niż 30% pełnego składu Rady, Rada nie podejmuje działalności, a Miejska Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

7. Każdy wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów poprzez złożenie swojego podpisu. Poparcia nie można wycofać.

§ 35. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu podania do wiadomości szkół terminu wyborów i ulega zakończeniu w ostatnią sobotę poprzedzającą poniedziałek, w którym odbywają się wybory.

2. Kampania wyborcza prowadzona jest na terenie szkoły. Dozwolone są wszelkie formy agitacji wyborczej, które nie powodują szkód materialnych bądź niematerialnych i nie godzą w dobre imię kandydata. Kampania wyborcza nie może w jakikolwiek sposób zakłócać normalnego funkcjonowania szkoły.

3. Kandydat, którego kampania wyborcza narusza postanowienia ust. 2 może zostać pozbawiony prawa kandydowania uchwałą właściwej Szkolnej Komisji Wyborczej. Informację o podjęciu takiej uchwały wraz z uzasadnieniem przekazuje się do Miejskiej Komisji Wyborczej, która po rozpatrzeniu sprawy może uchwałę zatwierdzić lub ją uchylić.

4. Zasady bezpłatnego udostępniania tablic ogłoszeniowych lub radiowęzła na potrzeby kampanii wyborczej ustala Szkolna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Dyrekcją danej placówki. Audycje wyborcze kandydatów z danej szkoły powinny mieć jednakowy czas antenowy oraz być odtwarzane w losowej kolejności.

§ 36. Wybory powinny być przeprowadzone w terminie do 30 dni od daty ich zarządzenia.

§ 37. 1. Członkowie Szkolnych Komisji Wyborczych nie mogą kandydować ani w żaden inny sposób uczestniczyć w kampanii wyborczej.

2. W dniu wyborów wszelkie formy agitacji wyborczej są niedozwolone. Na terenie szkoły mogą być jedynie wywieszone informacje o zgłoszonych kandydatach.

3. Karty do głosowania, według wzoru ustalonego przez Miejską Komisję Wyborczą przygotowują Szkolne Komisje Wyborcze. Są one opatrzone pieczęcią danej szkoły i wydawane w dniu wyborów uprawnionym do głosowania za pokwitowaniem odbioru. Karty do głosowania zadrukowane są na jednej stronie, a wielkość, kolor i rodzaj czcionek muszą być jednakowe dla wszystkich kandydatów.

4. Wybory przeprowadza się poprzez wystawienie w dniu wyborów zapieczętowanej urny, do której wyborcy wrzucają karty do głosowania z zakreślonym znakiem "X" przed nazwiskiem kandydata.

5. Czas wystawienia urny oraz sposób jej zabezpieczenia ustala Szkolna Komisja Wyborcza.

6. Obliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w danej szkole dokonuje Szkolna Komisja Wyborcza.

7. Wyniki wyborów Szkolna Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej w formie protokołu, podpisanego przez wszystkich członków Szkolnej Komisji Wyborczej. Protokół powinien zawierać:

1) liczbę uprawnionych do głosowania;

2) liczbę oddanych głosów;

3) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

4) wskazanie osób, które uzyskały mandaty członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.

8. Miejska Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie po ich ustaleniu, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty wyborów. Wyniki te przekazuje się w formie ogłoszenia do wywieszenia w każdej ze szkół.

9. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub większa liczba kandydatów otrzyma równą liczbę głosów Szkolna Komisja Wyborcza zarządza powtórne głosowanie tylko na tych kandydatów. Głosowanie należy przeprowadzić w następnym dniu po stwierdzeniu zaistniałej sytuacji.

10. Nieważne są karty do głosowania innego wzoru lub przedarte. Dopiski na karcie nie wpływają na ważność głosu.

§ 38. Protesty związane z przeprowadzeniem wyborów i ustaleniem wyników można zgłaszać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

§ 39. 1. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek:

1) zrzeczenia się mandatu przez radnego;

2) odwołanie radnego przez Radę;

3) utraty praw ucznia;

4) ukończenia szkoły, z której dany Radny kandydował.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Rady o osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w szkole do której uczęszczał dany członek Rady ( z pominięciem osób kończących szkołę w danym roku kalendarzowym).

3. Wybory uzupełniające przeprowadza się w szkole w sytuacji braku osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące wyborów.

4. Członkowie Rady , którzy uzyskali mandat na zasadach określonych w ust. 2 i 3 wykonują mandat do czasu zakończenia kadencji Rady.

§ 40. Rada może odwołać członka Rady ze swego składu w głosowaniu tajnym w przypadku:

1) dwukrotnego opuszczenia sesji Rady bez usprawiedliwienia;

2) niewywiązywania się członka Rady z przyjętych obowiązków;

3) rażącego naruszenia ogólnie przyjętych norm społecznych.

§ 41. 1. Członkowie Rady na pierwszej sesji, na której są obecni składają ślubowanie o treści: "Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

2. Członkowie Rady na pierwszej sesji otrzymują legitymację.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc.

§ 43. Pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady w Bełżycach upływa z rokiem szkolnym 2013/2014. Termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji określi Rada Miejska w Bełżycach w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama