| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zakrzówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1- 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012, poz. 587)- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,00 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli:

a) służących prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych - 2,00 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zastosowanie stawki podatku określonej w § 1 pkt. 1 lit. d, pkt. 3 lit. a oznacza udzielenie pomocy de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

2. Wartością pomocy de minimis w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub jego części będzie różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt. 1 lit. d, a stawką z lit. a oraz wartość pomocy de minimis w stosunku do wartości budowli będzie różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt. 3, lit. a, a stawką z lit.b.

§ 3. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r., traci moc uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zakrzówek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzówek


Stanisław Staroch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »