reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, ust. 4 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1/I (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów 1 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 14 sierpnia 2012 r., poz. 587) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni - 0,79 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,51 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,31 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,61 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 18,42 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,88 zł,

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przemiału zbóż od 1m 2 powierzchni użytkowej - 13,81 zł,

f) pozostałych, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,53 zł,

3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2.

1. Zastosowanie stawki podatku określonej w § 1 pkt 2 lit. e stanowi pomoc de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis. Wartością pomocy de minimis w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub jego części będzie różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b, a stawką z lit. e.

2. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia komisji (WE) nr 1998/2006 nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR, a dla podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego 100 000 EUR.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z zapłaty podatku w formie pomocy de minimis winien przedłożyć:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzydnik Duży.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r., Nr 208, poz. 3361 z późn. zm.).

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Marek Kosikowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama