reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się "Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/272/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., Uchwałą Nr XLIII/304/2006 z dnia 31 maja 2006r., Uchwałą Nr XLVI/340/2006 z dnia 11 października 2006r., Uchwałą Nr XX/174/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r. oraz Uchwałą Nr XXVI/224/2009 z dnia 25 lutego 2009r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Krystyna Borkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/141/2012
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 24 października 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
Wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności wskazanych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, określanego na podstawie art. 8 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) w sposób następujący:

1) w przypadku gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia jest niższy lub równy 80 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 100 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.zm.);

2) gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia jest wyższy niż 80 %, jednak nie przekracza 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokość stypendium szkolnego wynosi od 80 % do 160 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia innych okoliczności wskazanych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stypendium udzielone zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 jest zwiększane o 10 % ustalonej kwoty stypendium pod warunkiem, że wysokość stypendium nie przekroczy 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Przy obliczaniu dochodu jego wartość zaokrągla się do pełnego złotego; wartość do 0,50 zł pomija się, powyżej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności udziału: w wycieczkach szkolnych, zajęciach sportowych, muzycznych, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów lub innych imprezach edukacyjnych, udziału w kursach nauki języków obcych, kursach komputerowych oraz innych kursach o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych, artykułów szkolnych, biurka, krzesła, sprzętu komputerowego, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych oraz innych przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat, bursę lub stancję oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (imienne bilety miesięczne), opłat za czesne.

2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 4.
Tryb udzielania stypendium szkolnego

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych, nauczycielskich i służb społecznych w terminie do dnia 15 października danego roku.

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania formularza, z zachowaniem wszystkich elementów wniosku, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 m i 90 n ustawy o systemie oświaty.

2. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, po przedłożeniu oryginałów rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę lub oświadczeń potwierdzonych przez dyrekcję szkoły ( w przypadku udziału ucznia w imprezach i wycieczkach szkolnych), w terminie nie dłuższym niż do 20 czerwca roku szkolnego, na który przyznano stypendium.

3. Wypłata stypendium może odbywać się miesięcznie lub jednorazowo za kilka miesięcy z dołu. Dopuszcza się realizację faktur z miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny.

4. Źródłem finansowania stypendiów i zasiłków są środki otrzymywane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 80% oraz 20% ze środków budżetu gminy.

5. Wypłata stypendium będzie realizowana przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa na konto gminy oraz z budżetu gminy na konto Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

6. Stypendium szkolne wypłacane jest w okresach:

1) 1 stycznia - 30 czerwca

2) 1 września - 31grudnia

7. Wypłata stypendium będzie dokonywana gotówką w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli lub bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 6. 1. O zasiłek szkolny można się ubiegać, składając wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania formularza, z zachowaniem wszystkich elementów wniosku, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i przejściowo trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia (miesięcznej wysokości dochodu na osobę nie bierze się pod uwagę), z zastrzeżeniem, że jednorazowo wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać kwoty określonej w art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

5. Wypłata zasiłku będzie dokonywana gotówką w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli lub bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/141/2012
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego*(zasiłku skzolnego)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama