Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy Dębowa Kłoda

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) - Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Dębowa Kłoda:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/55/11 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011r., Nr 200, poz. 3106).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dębowa Kłoda


Mirosław Tokarzewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/108/12
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 19 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/108/12
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 19 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/108/12
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 19 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/108/12
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 19 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe