Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/110/12 Rady Gminy Dębowa Kłoda

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XV/63/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w §1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 13.777.049,37zł zastępuje się kwotą 14.065.279,37 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.013.896,37 zł i dochody majątkowe 1.051.383 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.396.881 zł;

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 100.000 zł.

2. Określone w §2 planowane wydatki budżetu w kwocie 16.457.902,19 zł zastępuję się kwotą 16.746.132,19 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.889.559,44 zł i wydatki majątkowe 3.856.572,75 zł w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.396.881 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 474.172,75zł.

3. Załączniki Nr 1, 2 otrzymują brzmienie jak Załączniki Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dębowa Kłoda


Mirosław Tokarzewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/110/12
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 19 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/110/12
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 19 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe