Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/130/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012.787) z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 35,80 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2013 r. na obszarze gminy.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe