Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 29 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 października 2008 roku Nr XXIII/143/2008 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Międzyrzec Podlaski (Dz.Urz.Woj.Lubel.Nr 131, poz.3089) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt 2 skreśla się w całości.

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe