Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie rocznych stawek podatku od środkow transportowych na 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 póź. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P.2012.587) oraz obwieszczenia Ministra Finansówz dnia 8 pażdziernika 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M.P.2012.743) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środkow transportowych wynoszą rocznie :

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 530,00 zł

b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 740,00 zł

c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t - 950,00 zł

2)Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1 370,00 zł

4)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały

5)Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 790,00zł

6)Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały

7)Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a/mniejszej niż 30 miejsc - 1 050,00 zł b/równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1 160,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/132/12
Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki minimalne podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określonych w art.8 pkt 2 Ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/132/12
Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki minimalne podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określonych w art.8 pkt 4 Ustawy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/132/12
Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki minimalne podatku od przyczep i naczep w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów określonych w art.8 pkt 6 Ustawy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe