Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Obsza

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywiloprawny, przypadających Gminie Obsza lub jej jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Obsza lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ).
§ 3. 1.W przypadkach, w których ulga udzielana przedsiębiorcy stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje w ramach pomocy de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r. ) oraz przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L. z 2007 r. Nr 337, poz. 35). 2. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca powinien przedstawić : 1) zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm. ), 2)oświadczenie o lokalizacji wykonywanej działalności i kategorii podmiotów korzystających z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę.
§ 4. Do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg w spłacie należności uprawniony jest Wójt Gminy Obsza.
§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi. 2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać uzasadnienie i być udokumentowany. 3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, uprawniony organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane. 4.Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
§ 6. 1.Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników. 2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek za zwłokę. 3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki za zwłokę. 4. Umorzenie należności może obejmować wyłącznie odsetki za zwłokę. 5. Umorzenie części należności może nastąpić pod warunkiem uregulowania przez dłużnika w zakresie i terminie określonych przez uprawniony organ lub osobę pozostałych należności.
§ 7. Od należności pieniężnej, której spłatę odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonego terminu zapłaty, pod warunkiem dotrzymania terminów zapłaty.
§ 8. 1.Umorzenie należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym, odroczenie terminu jej spłaty lub rozłożenie na raty na wniosek dłużnika następuje w drodze umowy cywilno prawnej lub decyzji. 2.Umorzenie należności z urzędu następuje w drodze decyzji.
§ 9. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że : 1) dowody, na podstawie których uprawniony organ udzielił ulgi okazały się fałszywe; 2) dłużnik wprowadził uprawniony organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi; 3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie; 4) dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat w określonym terminie.
§ 10. Wnioski o udzielenie ulg dotyczących należności pieniężnych, nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały, podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe