Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Gminy Obsza

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obsza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Gminy Obsza uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obsza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVI/187/06 Rady Gminy Obsza z dnia 26 października 2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obsza ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 42, poz. 1046).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obsza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/12
Rady Gminy Obsza
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik - regulamin
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe