Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Aleksandrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Aleksandrów liczbę łącznie 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Ustala się na terenie Gminy Aleksandrów liczbę łącznie 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na nieruchomościach, na których znajdują się placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze oraz kościoły, a także w odległości mniejszej niż 50 m od tych obiektów,

2) miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być również usytuowane na terenach obiektów sportowych, plażach i kąpieliskach,

3) odległość, o której mowa w pkt 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od wejścia do obiektu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

4) przez wejście do obiektu chronionego znajdującego się na terenie ogrodzonym należy rozumieć ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu.

2. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na nieruchomościach, na których znajdują się placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze oraz kościoły, a także w odległości mniejszej niż 50 m od tych obiektów,

2) odległość, o której mowa w pkt 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego elementu obiektu chronionego lub ogrodzenia takiego obiektu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/61/93 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów


Janusz Jabłoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe