Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Podedwórze

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 787) z kwoty 75,86 zł. za 1dt do kwoty 50,00 zł., która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Artur Becher

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe