Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Podedwórze

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Podedwórze na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm) oraz art.5 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów: .

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,86 zł od 1m 2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 zł. od 1 m 2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych 0,50 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

a) zajmowanych przez operatorów sieci komórkowych 22,82 zł. od 1m 2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł. od 1m 2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,70 zł. od 1m 2 powierzchni użytkowej,

6) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej wyżej ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Artur Becher

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe