Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Rossosz

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.) Rada Gminy Rossosz uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się na terenie Gminy Rossosz średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M. P. z 2012r. poz. 788) z kwoty 186,42 zł za 1 m3 do kwoty 139 zł za 1m3, która stanowi podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2013r. na obszarze Gminy Rossosz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mazurek
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe