Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Rossosz

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rossosz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M. P. z 2012r., poz. 587) Rada Gminy Rossosz uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł za 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4 zł za 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,30 zł za 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli: 2 % ich wartości.
§ 2. Traci moc uchwała Nr X/44/2011 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rossosz (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012r., poz. 304).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mazurek
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe