Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy Rossosz

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późń. zm.) przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M. P. z 2012r., poz. 587) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (M. P. z 2012r., poz. 743) Rada Gminy Rossosz uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 633 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950 zł,
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 1266 zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1509 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego 812zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc- 897zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1741zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr X/45/2011 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012r., poz. 250).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mazurek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/86/2012
Rady Gminy Rossosz
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/86/2012
Rady Gminy Rossosz
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/86/2012
Rady Gminy Rossosz
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe