reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 20 października 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizuje i realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Siedliszcze.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługuje:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od "kryterium dochodowego". Oznacza to dochód osoby lub rodziny zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby samotnie gospodarującej oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Koszt 1 godziny usługi ustala się sumując składniki i pochodne wynagrodzenia opiekunki za rok poprzedni.

§ 5. Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się na podstawie kosztu 1 godziny pomnożonej przez wskaźnik procentowy wynikający z tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Opłaty za świadczone usługi należy wykonać do ostatniego dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do jej uiszczenia na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ustalonej odpłatności w sytuacji:

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług- po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę;

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej lub innej - po przedstawieniu dowodu wpłaty;

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług , w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora;

4) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 40 % dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług;

5) udokumentowanego zdarzenia losowego.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/17/2000 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz uchwała nr XX/138/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Prażnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/123/12
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 20 października 2012 r.

Zasady ustalania odpłatności za sprawowane usługi opiekuńczeDochód na osobę

Wysokość odpłatności w procentach
liczona od kosztu usług 1 godz.

osób samotnie gospodarujących

osób
w gospodarstwach wieloosobowych


Do 100% kryterium dochodowego
542,00 zł


nieodpłatnie


Do 100% kryterium dochodowego
456,00 zł na osobę
w rodzinie


nieodpłatnie


101 % - 150 %


10 %


101 % - 150 %


20 %


151 % - 200 %


15 %


151 % - 200 %


30 %


201 % - 250 %


25 %


201 % - 250 %


40 %


251 % - 300 %


35 %


251 % - 300 %


50 %


301 % - 350 %


50 %


301 % - 350 %


80 %

351 % - 400 %

80 %

351 % - 400 %

100 %

ponad 401 %

100 %

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama