Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siedliszcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,00 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych:

- letniskowych - 2,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r., traci moc uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siedliszcze (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 211, poz. 3428).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Prażnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe