Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Borki

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Gminy Borki uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz.788) z kwoty 186,42 zł za 1 m3 do kwoty 101,00 zł za 1 m3, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku leśnego na 2013 r. na obszarze gminy.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Chojnacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe