Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ostrów Lubelski na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim na wniosek Burmistrza Ostrowa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje sie podziału Gminy Ostrów Lubelski na obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i u sołtysów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim wyłonionej w wyborach 2010 - 2014.

§ 5. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od dnia podania uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Fituch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/131/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 26 października 2012 r.

Podział Gminy Ostrów Lubelski na obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer okręgu wyborczego

1

Ostrów Lubelski: dzielnica Partyzantów, dzielnica Kościuszki, Bójki

Gimnazjum
ul. Partyzantów 26,
21-110 Ostrów Lubelski

1, 2, 3, 4

2

Ostrów Lubelski:
dzielnica Lubelska, Śródmieście, Jamy

Szkoła Podstawowa
ul. Partyzantów 26
21-110 Ostrów Lubelski

5, 6, 7

3

Kaznów, Kaznów - Kolonia

Szkoła Podstawowa
Kaznów - Kolonia 26
21-110 Ostrów Lubelski

8, 9

4

Kolechowice,
Kolechowice - Folwark, Kolechowice - Kolonia

Szkoła Podstawowa
Kolechowice 125
21-110 Ostrów Lubelski

10, 11

5

Rozkopaczew,
Rudka Kijańska,
Wólka Stara Kijańska

Szkoła Podstawowa
Rozkopaczew 34
21-110 Ostrów Lubelski

12, 13, 14, 15

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe