Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie:podziału Gminy Dzierzkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręg

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i 4, art. 420 ust. l ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pozn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.113 z pózn.zm) Rada Gminy Dzierzkowice, działając na wniosek Wójta Gminy- uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Dzierzkowice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Dzierzkowice, następujących po kadencji, w czasie której uchwala weszła w życie.

§ 6. Na ustalenia Rady Gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 15 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady


Witold Maksim


Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/2012
Rady Gminy Dzierzkowice
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.doc

do Uchwały Nr XVII/95/2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe