Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/123/2012 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Strzyżewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy Strzyżewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Strzyżewice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzyżewice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzyżewice i w sołectwach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Strzyżewice następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

§ 6.

Na ustalenia Rady Gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Antoni Skrabucha


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/123/2012
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe