Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę bialskiego parkingu strzeżonym oraz koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi, w przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/65/2011 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę bialskiego (opublikowana w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 172, poz. 2715).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej


Przemysław Litwiniuk


Załącznik do Uchwały Nr XXI/131/2012
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 29 października 2012 r.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

Tabela Nr 1

Lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Opłaty za:

Usunięcie pojazdu zł

Przechowywanie pojazdu zł za każdą dobę

1

Rower lub motorower

106

10

2

Motocykl

106

10

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

450

30

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550

40

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

801

66

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1.100

110

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.518

196

Koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Tabela Nr 2

Lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu zł

1

Rower lub motorower

10

2

Motocykl

10

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

100

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

100

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

100

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

100

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1518

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe