Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/189/2012 Rady Miasta Dęblin

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału miasta Dęblin na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami) oraz art. 13, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału miasta Dęblin na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Na ustalenia Rady Miasta w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia, zgodnie z § 4 i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie, której uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady


Henryk Wiejak


do uchwały Nr XXXV/189/2012
Rady Miasta Dęblin z dnia 30 października 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Podział miasta Dęblin na okręgi wyborcze

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe