Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Serokomla

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Serokomla na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami), Rada Gminy, na wniosek Wójta, uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Serokomla na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serokomla oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 6. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Serokomla wyłonionej w wyborach na lata 2010- 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Kozarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/128/2012
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 października 2012 r.

Wykaz okręgów wyborczych

Nr okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba mandatów

1.

Wieś: Charlejów od Nr 1 do Nr 49 i od
Nr 142 do końca

1

2.

Wieś Charlejów od Nr 50 do Nr 141

1

3.

Wieś: Krzówka

1

4.

Wsie: Ernestynów, Leonardów

1

5.

Wieś: Ruda

1

6.

Wsie: Nowa Ruda, Wola Bukowska

1

7.

Wsie: Bielany Duże, część Serokomli: ulice- Kępa, Przymiarki, Pod Wycinkami, Generała Franciszka Kleeberga, część ulicy Ogrodowej od nr 39 do końca

1

8.

Wieś: część Serokomli: ulice - Zagórze, Podgórze, Ogrodowa - od nr 1 do nr 38, Nadstawna, Gołębna, Smugowa,

1

9.

Wieś: część Serokomli: ulice - Dziesięciozagony, Przydawki, Zagumienna, Gumienna, Wąskie Ścianki, Szkolna

1

10.

Wieś: część Serokomli: ulice - Cmentarna, Warszawska, Kościelna, Rynek, Lubelska, Rybna,

1

11.

Wsie: Pieńki, Poznań

1

12.

Wieś: Hordzież od Nr 1 do Nr 99

1

13.

Wsie: Bronisławów Duży, Bronisławów Mały, Hordzież od Nr 100 do końca

1

14.

Wieś: Wólka

1

15.

Wsie: Czarna, Józefów Duży

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe