Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/147/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Niedrzwica Duża na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Niedrzwica Duża na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Niedrzwica Duża w trakcie której weszła w życie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

§ 7. Na powyższą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/147/12
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik do okręgów wyborczych.rtf

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pyda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe