Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Sławatycze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1. od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki- 10,00 zł,

2. od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego- 12,00zł,

3. od sprzedaży innych towarów z wozu konnego - 12,00zł,

4. od sprzedaży z samochodu osobowego- 12,00zł,

5. od sprzedaży z przyczepy- 15,00zł,

6. od sprzedaży z samochodu ciężarowego- 15,00zł,

7. od sprzedaży ze straganu-- 12,00zł,

8. od sprzedaży ze stołu- 12,00zł,

9. od sprzedaży z placu targowiska:

1) przy zajętej powierzchni do 2 m 2 włącznie- 12,00zł,

2) przy zajętej powierzchni powyżej 2 m 2 do 4 m 2 włącznie- 14,00zł,

3) powyżej 4 m2- 15,00zł,

10. od sprzedaży zwierząt gospodarskich-10,00zł,

11. od sprzedaży dokonywanej w budynkach łub częściach budynków, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej przez podatników podatku od nieruchomości od tych budynków, od 1m2 powierzchni - 10,00zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

1) na targowisku przy ul. Długiej w Sławatyczach- p. Walentynę Hasiuk, pracownika Urzędu Gminy Sławatycze.

3. Wynagrodzenia inkasenta, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, z tytułu poboru opłaty targowej, nie określa się. Pracownicy Urzędu Gminy Sławatycze dokonują poboru opłaty za wynagrodzeniem ze stosunku pracy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/177/10 Rady Gminy Sławatycze z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011r. Nr 4, poz.85).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Chomiczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe