Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Michów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Michów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Gminy Michów uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Michów uchwalonym uchwałą Nr IV/29/2003 Rady Gminy Michów z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michów / Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 60, poz. 1639 z późn. zm./ wprowadza się następujące zmiany:

1. § 28. otrzymuje brzmienie: "§28 Rada powołuje ponadto następujące komisje stałe: 1. Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego 2. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska 3.Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej "

2. § 138 otrzymuje brzmienie: "§ 138. Pracownicy w Urzędzie Gminy są zatrudnieni: 1. na podstawie wyboru - Wójt Gminy 2. na podstawie powołania: 1/ Zastępca wójta - który wykonuje zadania określone w § 132 Statutu Gminy, 2/ Skarbnik Gminy- jako główny księgowy budżetu, który prowadzi gospodarkę finansową gminy i czuwa na wykonaniem budżetu, 3. na podstawie umowy o pracę zatrudniani są: 1/ Sekretarz Gminy- który organizuje pracę Urzędu oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu a zwłaszcza prawidłową i terminową realizację uchwał Rady, 2/ pozostali pracownicy".

3. załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie: "Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych: 1. jednostki budżetowe 1/ Urząd Gminy w Michowie 2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie 3/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie 4/ Zespół Szkół w Rudnie 5/ Szkoła Podstawowa w Katarzynie 6/ Przedszkole w Michowie 2. instytucje kultury 1/ Gminna Biblioteka Publiczna"

§ 2. Pozostała treść statutu Gminy Michów nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Ścibiorska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe