| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Radecznica

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku- o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku ( M.P. z 2012 r. poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M.P z 2012 r. poz. 743) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych od:

1) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

3) ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

4) ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5) przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

6) przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

7) autobusu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Radecznica.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Radecznica Nr XI/54/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega również podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i jednostek pomocniczych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od roku 2013.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Sitarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Gminy Radecznica
z dnia 16 listopada 2012 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Rok produkcji

Wpływ na środowisko

katalizator(gaz)*

bez **

stawka w zł.

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Do 1995 włącznie

320

360

Od 1996

260

300

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Do 1995 włącznie

500

550

Od 1996

450

500

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Do 1995 włącznie

810

900

Od 1996

720

800

* - pojazd wyposażony w katalizator lub instalację gazową, albo w obydwate urządzenia łącznie,

** - pojazd bez wyposażenia, o którym mowa wyżej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Gminy Radecznica
z dnia 16 listopada 2012 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

140,00

149,00

13

14

149,00

410,00

14

15

410,00

578,00

15

578,00

1.307,00

Trzy osie

12

17

149,00

258,00

17

19

258,00

530,00

19

21

530,00

687,00

21

23

687,00

1.059,00

23

25

1.059,00

1.645,00

25

1.059,00

1.645,00

Cztery osie i więcej

12

25

687,00

697,00

25

27

697,00

1.087,00

27

29

1.087,00

1.726,00

29

31

1.726,00

2.560,00

31

1.726,00

2.560,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Gminy Radecznica
z dnia 16 listopada 2012 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa.

Rok produkcji

Wpływ na środowisko

katalizator

bez

Stawki w zł.

Od 3,5 tony do 8 ton włącznie

Do 1995 włącznie

1.000

1.150

Od 1996

900

1.100

Ponad 8 ton do poniżej 12 ton

Do 1995 włącznie

1.150

1.300

Od 1996

1.100

1.200


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Gminy Radecznica
z dnia 16 listopada 2012 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy+ przyczepa
(w tonach)Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

35,00

40,00

18

25

278,00

502,00

25

31

585,00

960,00

31

1.474,00

2.023,00

Trzy osie

12

40

1.301,00

1.798,00

40

1.798,00

2.660,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Gminy Radecznica
z dnia 16 listopada 2012 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów
przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy

Rok produkcji

Stawka w zł.

Od 7 ton do 10 ton włącznie

Do 1995 włącznie

250

Od 1996

200

Powyżej 10 ton do poniżej 12 ton

Do 1995 włącznie

350

Od 1996

300


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Gminy Radecznica
z dnia 16 listopada 2012 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

25,00

27,00

18

25

186,00

334,00

25

334,00

586,00

Dwie osie

12

28

220,00

323,00

28

33

640,00

887,00

33

38

887,00

1.348,00

38

1.200,00

1.774,00

Trzy osie

12

38

707,00

984,00

38

984,00

1.337,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/100/2012
Rady Gminy Radecznica
z dnia 16 listopada 2012 r.

Stawki podatku od autobusów

Liczba miejsc
do siedzenia

Rok produkcji

Wpływ na środowisko

katalizator(gaz)*

bez **

stawka w zł.

Mniejsza niż 30

Do 1995 włącznie

900

1.000

Od 1996

850

950

Równa i wyższa niż 30

Do 1995 włącznie

1.080

1.200

Od 1996

990

1.100

* - autobus wyposażony w katalizator lub instalację gazową, albo w obydwate urządzenia łącznie,

** - autobus bez wyposażenia, o którym mowa wyżej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »