reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.517 (słownie: trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych) do kwoty 54.941.504 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset cztery złote), z tego dochody bieżące 48.938.132 (słownie : czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote) i dochody majątkowe 6.003.372 (słownie: sześć milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote),

w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 5.299.619 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych),

2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 906.526 (słownie: dziewięćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych),

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 46.000 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych),

4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.280.545 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych),

5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 228.954 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote),

6) dotacje z funduszy celowych w kwocie 3.513.693 (słownie: trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote),

7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 266.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

8) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych),

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 190.057 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) i zmniejsza się o kwotę 186.542 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) do kwoty 61.991.167 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych) z tego wydatki bieżące 48.923.598 (słownie:czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i wydatki majątkowe 13.067.569 (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych),

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 5.299.619 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych),

2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),

3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 11.200 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.000 (słownie: osiem tysięcy złotych),

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu miasta, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych w kwocie 2.271.814 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czternaście złotych),

5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 51.700 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych),

6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 741.400 (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych),

7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 246.917 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14.600 (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych),

9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych),

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Kwotę planowanego deficytu w 2012 roku określa się w wysokości 7.049.663 (słownie: siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote).".

Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5.929.918 zł

2) ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 1.119.745 zł.

4. Ustalone w § 5 rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2 (słownie: dwa złote) do łącznej kwoty 6.723.049 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych).

Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w załączniku Nr 3, który zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zwiększa się o kwotę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 12.412.171 (słownie: dwanaście milionów czterysta dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

6. Określony w § 11 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.746.397 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych), według załącznika Nr 8 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Fus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/262/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/262/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/262/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rochodzów budżetu miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/262/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/262/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama