| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle i budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane wyłącznie do niezarobkowej działalności w zakresie:

a) działalności kulturalnej i bibliotek,

b) działalności przeciwpożarowej,

c) działalności sportowo-rekreacyjnej,

2) budynki mieszkalne z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) kowalstwa,

2) szewstwa,

3) szklarstwa,

4) zajęte na prowadzenie zakładów i punktów gastronomicznych, w których nie podaje się alkoholu,

5) produkcji i sprzedaży rękodzieła artystycznego,

6) naprawy sprzętu AGD,

7) usług pralniczych,

8) usług turystycznych i rekreacyjnych,

9) oczyszczania ścieków sanitarno - bytowych,

10) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych,

11) gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Zastosowanie zwolnień zawartych w § 2 uchwały wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oznacza udzielenie pomocy de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informację wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/215/05 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ryszard Kot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »