reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/114/12 Rady Gminy Tereszpol

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określania wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tereszpol

Na podstawie art. 30 ust 6, ust. 6a i art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), po uzgodnieniu treści regulaminu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Biłgoraju, Rada Gminy Tereszpol uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określania wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tereszpol - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tereszpol.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Tereszpol nr XXVIII/137/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określania wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tereszpol.

§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kapuśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/114/12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 16 listopada 2012 r.

Regulamin wynagradzania

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tereszpol.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1) dodatku motywacyjnego,

2) dodatku za wysługę lat,

3) dodatku funkcyjnego,

4) dodatku za warunki pracy,

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, dodatku motywacyjnego jest:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,

2) osiągnięcia uczniów/wychowanków potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów/wychowanków potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych/przedszkolnych,

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole/przedszkolu,

9) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.

2. Ustala się środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne w następujący sposób:

a) dla nauczycieli - 3% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty w przeliczeniu na jeden etat,

b) dodatki motywacyjne wynoszą dla nauczycieli do 25% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole/przedszkolu dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor placówki macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem placówki, w której nauczyciel uzupełnia etat.

5. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor placówki do której nauczyciel został przeniesiony.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły.

7. Dodatek motywacyjny dla dyrektora, przyznaje Wójt Gminy Tereszpol.

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 33 ust. 3 Karty Nauczyciela.

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§ 4. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół (placówek) przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły (placówki).

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę warunki organizacyjne, to jest:

liczbę oddziałów,

liczbę zastępców,

zmianowość,

liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła,

liczbę jednostek wchodzących w skład zespołu.

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki) albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły (placówki) przysługuje dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli:

Lp.

Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze

Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego

od

do

1.

Przedszkola:
a)dyrektor
b) wicedyrektor


6 %
5 %


25 %
15 %

2.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:
- liczącej do 8 oddziałów,
- liczącej od 9 do 16 oddziałów,
- liczącej od 17 do 25 oddziałów,
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),
c) kierownik filii.
20 %
25 %
30 %

15 %
15 %
40 %
45 %
50 %

30 %
30 %

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

§ 6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1 za każdego nauczyciela powierzonego opiece,

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1,

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1,

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6, powstaje od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Otrzymanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust 1-2 nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 6.

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 8. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują nauczycielom za prowadzenie:

1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego,

2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego,

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych

- w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania,

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 2.

4. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy metodycznego, zatrudnieni w szkołach, w których przysługuje dodatek za trudne warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar godzin zajęć w takich warunkach, otrzymują ten dodatek w takiej części w jakiej realizowany przez nich wymiar godzin zajęć pozostaje do obowiązującego w tej szkole (placówce) wymiaru godzin zajęć.

5. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 3.

§ 9. 1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

1) zajęć wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1-3 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w §32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328),

2) zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

3) zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę

- w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć,

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach), przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy na zasadach określonych w ust. 1.

§ 10. 1. W razie zbiegu tytułu do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do obydwu tych dodatków.

2. Decyzje o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (placówki), a dla dyrektora - organ prowadzący.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16.

§ 12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje każdemu nauczycielowi za faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu za dany miesiąc.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskimi związków zawodowych:

1. ZNP w Biłgoraju

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama