reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/185/12 Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" przy ulicy Władysława Jagiełły w Biłgoraju

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1990 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miasta Biłgoraj uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin stałego targowiska miejskiego "Mój Rynek" przy ulicy Władysława Jagiełły w Biłgoraju stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Klecha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/185/12
Rady Miasta Biłgoraj
z dnia 30 listopada 2012 r.

Regulamin stałego targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Biłgoraju.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" zlokalizowanego przy ul. Władysława Jagiełły w Biłgoraju, zwanego dalej targowiskiem.

2. Właścicielem Targowiska jest Gmina Miasto Biłgoraj.

3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 2.

Targowisko jest czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe od godz. 6.00 do godz. 17.00.

§ 3.

Targowisko jest oznaczone tablicą o treści: Targowisko stałe "Mój Rynek" w Biłgoraju, z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczoną zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 - 2013.

§ 4.

1. Targowisko podzielono na dwie sekcje: w sekcji 1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji 2 prowadzona będzie sprzedażpozostałych towarów.

2. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych sekcji 1, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez umożliwienie sprzedaży pozostałych towarów.

§ 5.

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 6.

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

1) napojów alkoholowych,

2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

6) mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych z wyjątkiem sprzedawanych z samochodów wyposażonych w ladę chłodniczą,

7) grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,

8) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy,

9) zwierząt.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 7.

Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju,

2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),

3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających oraz prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

7) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,

8) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska,

9) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza pojazdami zaopatrzenia i służb porządkowych,

10) parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych,

11) reklamy przez megafony.

§ 8.

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

3) korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez administratora targowiska,

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, a po zakończeniu sprzedaży zebrania i usunięcia odpadów do pojemników na terenie targowiska przystosowanych do tych celów,

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

6) wniesienia opłaty targowej,

7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie osoby upoważnionej do kontroli,

8) ponoszenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i przebieralni oraz opłat za korzystanie z usług świadczonych przez administratora targowiska,

9) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,

10) oznaczenia pawilonu (kiosku) handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby,

11) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.

§ 9.

Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.

§ 10.

1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 8.00.

3. Rezerwacja miejsc sprzedaży w sekcji 1 targowiska przysługuje wyłącznie rolnikom.

§ 11.

1. Administrator targowiska jest upoważniony do zawierania umów dzierżawy powierzchni pod pawilony (kioski) handlowe służące do stałej sprzedaży.

2. Wysokość opłaty targowej określa Rada Miasta Biłgoraj odrębną uchwałą.

§ 12.

Administrator targowiska jest zobowiązany do:

1) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,

3) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska,

4) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,

5) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska.

§ 13.

W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu administrator ma prawo wydalenia z terenu targowiska.

§ 14.

Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama