reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/115/12 Rady Gminy Janów Podlaski

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janów Podlaski

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299) Rada Gminy Janów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Janów Podlaski działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązany jest spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie pojazdów asenizacyjnych:

a) pojazdy stosowane do odbierania nieczystości od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

b) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,

c) pojazdy powinny spełniać wszystkie wymagania określone innymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

2) w zakresie bazy transportowej:

a) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie której będą garażowane środki transportu,

b) nieruchomość stanowiąca bazę transportową powinna być wyposażona w miejsca postojowe i miejsca do mycia pojazdów,

c) zabezpieczyć bazę przed dostępem osób trzecich;

3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) pojazdy do odbierania nieczystości ciekłych winny być myte z zewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

c) usługi należy wykonywać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu nieczystości, a ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,

d) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania nieczystości ciekłych od właściciela nieruchomości częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych nieczystości,

e) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno - higienicznego i prawidłowego wykonywania usług,

f) świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,

g) przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób niepowodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a także niepowodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,

h) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych nieczystości ciekłych oraz cen,

i) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług,

j) przedsiębiorca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników obsługujących sprzęt specjalistyczny oraz do wyposażenia pracowników w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem firmy,

k) przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne).

§ 2. Przedsiębiorca powinien posiadać aktualną umowę lub promesę umowy ze stacją zlewną spełniającą odpowiednie wymagania i posiadającą stosowne zezwolenie, bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama