Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Tarnogród liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Tarnogród liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Jan Pawlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe